Politiske beslutninger 2018

Nedenfor kan du få et overblik over de politiske beslutninger, som er truffet vedrørende Funder-Lysbro lokalområde i 2018.

December 2018

Lokalplan i høring for nyt boligområde i Lysbro

Byrådet har godkendt et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen og sender planerne i otte ugers høring. Lokalplanen give mulighed for at bygge fem boligstænger med max 95 etageboliger. Inden tillægget blev lavet, blev der holdt en forhøring, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til planlægningen. I forhøringen blev der modtaget 13 høringssvar. Svarene handler primært om en bekymring for vejadgangen til det nye boligområde i gennem det eksisterende. Borgerne i området mener ikke, de kunne have forudset en ny planlægning i området, da området i Kommuneplan 2017-2028 er udlagt til rekreativt område. I dag er vejen, som i lokalplansforslaget skal være adgangsvej til det nye boligområde, en lille og blind boligvej, der ender ved Banestien. På baggrund af forhøringen skal det i høringsfasen undersøges, om det nye boligområde kan få en anden adgangsvej.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 13)

Rute 77 igennem Funder nedlægges

Region Midtjylland stopper en række regionale busruter fra 1. april 2019. Én af dem er rute 77 Herning-Ikast-Bording-Silkeborg, som blandt andet stopper på Funder Bakke. Ruterne bliver nedlagt, hvis kommunerne ikke overtager ruterne. Teknik- og Miljøafdelingen ha vurderet, at der ikke er grundlag i passagertallene for, at Silkeborg Kommune skal gå ind og opretholde kørsel på rute 77, som er en regional rute. Byrådet har nu besluttet, at Silkeborg Kommune ikke vil videreføre rute 77, og derfor bliver den nedlagt fra 1. april 2019. Region Midtjylland stopper busruter for ca. 3,8 mio. kr. i Silkeborg Kommune og for i alt 55 mio. kr. i hele Region Midtjylland. Region Midtjylland nedlægger ruterne, fordi kun få passagerer rejser regionalt over kommunegrænserne og de fleste rejser internt i kommunen.
(Byrådet, 17.12.2018, punkt 14)

Ønsker til forbedringerne og udvidet køretider på Ellingbanen

Der er i 2019 sat tre mio. kr. af til at forbedre Ellingbanen. Hvad pengene skal bruges til, er ved at blive undersøgt. De to klubber, Silkeborg Speedway Klub og Silkeborg Motor Sport, der bruger banen, har nogle ønsker til, hvad pengene skal bruges til. Silkeborg Speedway Klub råder over en af landets bedste speedwaybaner, som kan bruges året rundt. Dog er speedwayklubbens toiletter, ryttergård, omklædning og klublokaler meget slidte og utidssvarende, som de ønsker bliver forbedret. Derudover har de også behov for et nyt lufthegn, som skal udskiftes i 2019 for at banen kan sikkerhedsgodkendes. Silkeborg Motor Spot har modsat gode klubfaciliteter, men deres bane er for lille, så de ikke kan afvikle løb i landets bedste række. De ønsker en udvidelse af banen, som kræver opkøb af jord og en ny lokalplan. Begge klubber ønsker også at udvide deres køretid og lægger stor vægt på at den videre proces sker i tæt dialog med naboerne til Ellingbanen. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ser positivt på ønsket om at udvide køretiden og beder administrationen om at lave forslag til, hvad de 3 mio. kr. kan bruges til.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 03.12.2018, punkt 17)

November 2018

Penge på vej til udvikling af fremtidens læringsmiljøer på Funder og Kragelund Skole

I juni godkendte byrådet at sætte gang i projektet med at udvikle fremtidens læringsmiljøer på tre skoler, hvor Funder Kragelund Skole var én af dem. Her gav de 300.000 kr. til planlægningen af projektet. Nu har byrådet godkendt at bruge 2 mio. kr. på at gennemføre projektet, så der på Funder Kragelund Skole skal eksperimenteres med, hvordan fremtidens klasselokaler og andre læringsrum kan se ud. Erfaringerne skal blandt andet bruges til nye skolebyggerier. De 2 mio. kr. skal blandt andet bruges på nyt inventar. Sagen er blevet behandlet flere gange i Børne- og Ungeudvalget og var også i oktober på byrådets dagsorden. Her blev den sendt tilbage til Børne- og Ungeudvalget. Der var uenighed om hvor mange penge, der skulle bruges på projektet, og om pengene skulle bruges anderledes.
(Byrådet, 26.11.2018, punkt 4)

Ny lokalplan for Bøgildhøjen 34

Byrådet har nu godkendt en ny lokalplan for Bøgildhøjen 34 og naturområderne omkring og sender lokalplanen i to ugers høring. Udstykningsmulighederne i den nuværende lokalplan resulterer i, at ejeren af Bøgildhøjen 34 har meget høje skatteudgifter på grund af udstykningsmulighederne på ejendommen. Derfor ønsker ejeren, at der laves ny lokalplan, så ejeren ikke belastes skattemæssigt af byggemuligheder, der ikke ønskes at blive brugt. Plan- og Vejudvalget indstillede byrådet 5. november om at godkende lokalplanen.
(Byrådet 26.11.2018, punkt 6)

Oktober 2018

Eksperimenter med fremtidens læringsmiljøer udsat

Funder og Kragelund Skoler var én af de tre, som blev valgt til at eksperimentere med kommunens fremtidige læringsmiljøer. I juni 2018 godkendte byrådet 0,3 mio. kr. til at planlægge projektet. Byrådet skulle i oktober tage stilling til, om de ville give 3 mio. kr. til selve eksperimentet med læringsmiljøerne på de udvalgte skoler. Pengene skulle blandt andet bruges på nyt inventar. I Børne- og Ungeudvalget stemte 3 ud af 7 imod forslaget. I Økonomi- og Erhvervsudvalget var der flertal for et ændringsforslag om at bruge pengene på ordblinde elever i stedet. Nu har sagen været i byrådet, og her blev beslutningen at sende sagen tilbage til Børne- og Ungeudvalget til fornyet behandling.
(Byrådet, 29.10.2018, punkt 5)

Ændringer i kommuneplanen for Funder

Byrådet har godkendt to ændringer i kommuneplanen for Funder efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget. Den første gælder matrikel 3aa, som nu kan bebygges med særlige bestemmelser i forhold til skov og terræn. Arealet udtages samtidigt af temaerne landskabeligt interesseområde, muligt naturområde og økologisk forbindelse. Forslaget har været i høring, og her kom der syv høringssvar, som dels går på ikke at udlægge matriklen til boligområde, og dels at der kun bliver ét parcelhus på matriklen. Ifølge kommuneplanen er det også kun muligt med ét parcelhus på matriklen. Den anden ændring i kommuneplanen for Funder er, at en del af matrikel 2ae inddrages i planrammen 14-C-02. Før var den i 14-B-05. Det betyder, den går fra at være boligområde til centerområde.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet 28.05.2018, punkt 11)

September 2018

Nyt boligområde med 90 etageboliger på teglværksgrunden

En bebyggelsesplan med fem stænger med ca. 90 etageboliger mellem 75-125 m2 lagt ud som en vifte. Det er bygherrens plan for den tidligere teglværksgrund, som ligger mellem Vestre Ringvej, Kjellerupstien og bebyggelsen på Lysbrovænget og Lysbroengen. Området, som i dag er et rekreativt område i byzone på ca. 24.000 m2, ligger på en bakketop, hvor terrænet falder 18 meter fra det højeste til det laveste punkt. De fem boligstænger skærer sig ind i landskabet, så bebyggelsen fremstår som tre etager mod midten af viften og 4-5 etager i enderne. Området bliver vejtilkoblet fra Lysbrovænget, hvor vejen via en ny bro forlænges over Kjellerupstien, som i forvejen ligger i en fordybning i terrænet. Der skal laves en stiforbindelse til Kjellerupstien, som sikrer let adgang til lokalområdet. Planen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og da der er tale om en væsentlig bliver der forhøring. Plan- og Vejudvalget godkender, at et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan bliver lavet.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2018, punkt 10)

Ingen miljøvurdering af planerne for teglværksgrunden

Der skal ikke laves en miljøvurdering af bebyggelsesplanen for den tidligere teglværksgrund. Bebyggelsesplanen består af fem boligstænger lagt ud som en vifte med ca. 90 etageboliger på 75-125 m2 i op til 5 etager. På baggrund af en miljøscreening og en tilpasset bebyggelsesplan vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at planen ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes. Klima- og Miljøudvalget har fulgt vurderingen og beslutter, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne. Området er i kommuneplanen udpeget som landskabeligt interesseområde, muligt naturområde og som spredningskorridor, så der er en faunapassage, som skal føres videre i bebyggelsesplanen. Der er er ikke fundet bevaringsværdigt natur i området. En miljøscreening af planerne viser, at området er støjbelastet fra Vestre Ringvej. Bygherrens støjnotat viser, at Miljøstyrelsens grænseværdier er overskredet. På baggrund af støjnotatet er projektet rettet til, så boligerne ikke ligger inden for de støjbelastede områder. Bygherren skal nu opdatere støjrapporten, for at sikre, at støjgrænserne overholdes. Regnvandet skal også håndteres indenfor området. Derfor skal bygherren undersøge om området er egnet til nedsivning. Hvis det ikke er tilfældet, skal bebyggelsesplanen rettes til for at give plads til regnvandsbassin.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2018, punkt 6)

Bølling Sø og området omkring bliver beskyttet natur

Miljøministeriet vil tilføje ca. 30.000 ha. natur og skov til Natura 2000-områder, som er beskyttede naturområder i EU, som skal bevare og beskytte dyre- og plantearter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landende. Stort set alle de tilføjede områder ejer Naturstyrelsen. Omvendt vil Miljøministeriet fjerne ca. 29.9000 ha. jord som Natura 2000-område, fordi det er intensivt dyrket agerjord. Ministeriet har derfor sendt høringsmateriale om ændringerne. Et af de største områder, som bliver til Natura 2000-område i Silkeborg Kommune er Bølling Sø og så dele af Stenholt Skov og Stenholt Mose. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at de tilføjede områder ikke hindre byudvikling og infrastruktur, og ministeriet har taget hensyn til landbrugsdrift. Klima- og Miljøudvalget har drøftet ændringerne af Natura 2000-afgrænsningen og godkender, at Teknik- og Miljøafdelingen sender et høringssvar svarende til deres vurdering.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2018, punkt 14)

Afslag på ansøgning om at nedlægge privat fællessti

Ejerne af ejendommene Skærskovvej nr. 4 og nr. 6 i Funder Kirkeby har fået afslag på deres ansøgning om at nedlægge den private fællessti mellem ejendommene. Det er Plan- og Vejudvalget, som har besluttet ikke at imødekomme ejernes ønske. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at stien er vigtig og er en naturlig del af stinettet i Funder Kirkeby. Stien er en af flere adgange til forsamlingshuset i Funder Kirkeby. Silkeborg Kommune skal tage stilling til, om en privat fællesvej eller sti skal nedlægges, hvis en grundejer med interesse i stien eller vejen anmoder om det. Vejen eller stien skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres en anden vejadgang eller vejen er vigtig for en ejendom med vejret til vejen.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2018, punkt 22)

August 2018

Forsøgsprojekt med cykelbus til Silkeborg midtby

En forundersøgelse i foråret 2018 undersøgte, om der var interesse og opbakning til, at passagerer kan tage cyklen med i bybussen. En del af undersøgelsen har været et spørgeskema, som er sendt ud via lokalrådene i de fem oplandsbyer Sejs-Svejbæk, Resenbro, Virklund, Gjessø og Funder. Større arbejdspladser i Silkeborg midtby har også opfordret medarbejdere til at svare på spørgeskemaet. I alt har 530 personer deltaget i undersøgelsen. Forundersøgelserne viser, at der er interesse og potentiale for cykelbus i Gjessø, Funder og Sejs-Svejbæk. Undersøgelserne peger på, at hvis cykelbussen skal blive et attraktivt alternativ til bilen, bør den køre med høj frekvens på en direkte rute mellem oplandsby og Silkeborg med få stop undervejs, Plan- og Vejudvalget skal tage stilling til, om Silkeborg Kommune på baggrund af forundersøgelsen skal søge om puljestøtte til et reelt forsøgsprojekt med cykelbusser. Udvalget beslutter ikke at søge støtte, men i stedet at undersøge mulighed og pris for indretning af en af de nuværende bybusser til cykelbus.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 6)

Flere arealudlæg til erhvervsområder omkring Funder

Efterspørgslen på erhvervsarealer langs Silkeborgmotorvejen er stor, og Silkeborg Kommune har i 2017 solgt 157.000 m2 jord til erhvervsformål. Hvis tendensen fortsætter, vil der ikke længere være erhvervsarealer nok til imødekommer virksomheders efterspørgsel. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt nogle principper for strategien ’Attraktive Erhvervsarealer’, der skal sikre, at der er erhvervsjord nok i fremtiden. Principperne er, at udpegningen af nye arealudlæg til erhvervsområder sker der, hvor efterspørgslen er størst, som er Funder, Hårup, Erhvervskorridoren og Høje Kejlstrup. Områderne skal også prioriteres højere end eksisterende og uudnyttede arealudlæg til erhverv, hvor efterspørgslen er lille. Det besluttes også, at Silkeborg Kommune skal købe jord og igangsætte plangrundlag for at realisere strategien. Strategien skal indarbejdes i Planstrategi 2040 og vil formidle den politiske vision for udviklingen af kommunens erhvervsområder over flere kommuneplanperioder.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.08.2018, punkt 3)

Funder Plejecenter får nyindrettet deres fællesrum

For at forebygge uro, aggression og depression blandt beboerne har Funder Plejecenter søgt om midler til at nyindrette fællesrummet. Fællesrummet skal være mere fleksibelt og inddeles i flere mindre nicher. Derudover skal stimulerende udsmykninger med naturmotiver forbedrer beboernes mulighed for at orientere sig, og så skal akustikken i rummet også forbedres. Funder Plejecenter har fået et tilskud på 0,224 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til indretning af demensvenlige plejeboliger. Silkeborg Kommune skal selv bidrage med 0,056 mio. kr. Sundheds- og Ældreudvalget er blevet orienteret om tildelingen af midlerne. Projekter forventes afsluttet inden udgangen af 2018.
(Sundheds- og Ældreudvalget, 08.08.2018, punkt 11)

Juni 2018

Fremtidens læringsmiljøer udvikles på Funder og Kragelund Skoler 

På Funder og Kragelund Skoler skal der eksperimenteres med læringsmiljøer, som skal bidrage med viden og erfaring til kommende skolebyggerier. Skoleafdelingen har søgt om penge til at planlægge forløbet med at lave eksperimenterende projekter, der skal udvikle læringsmiljøer, på blandt andet Funder og Kragelund Skoler. Afdelingen Ejendomme er også involveret i udviklingen af læringsmiljøer, da de vil vurdere forslag til udvikling og modernisering af skolerne. Børne- og Ungeudvalget indstiller til Byrådet at godkende anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. til planlægningen af fremtidens læringsmiljøer på Funder-Kragelund Skoler. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Børne- og Ungeudvalget. *Byrådet godkender anlægsbevillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 29, Byrådet, 18.06.2018, punkt 4) 

Maj 2018

Penge til midlertidige vuggestue- og børnehavepladser

Fra august 2018 er der ikke pladser nok til de 0-2-årige i Funder, og det er ikke muligt at tilbyde pladser i nabodistrikterne. Den øgede efterspørgsel har givet udfordringer med at skaffe plads til alle børnene. Derfor er det nødvendigt med midlertidige løsninger, indtil en ny daginstitution er bygget i 2021. En stor del af tilvæksten vil finde sted i Lysbro-området, hvorfor der arbejdes med to løsninger. En udvidelse i Funder og en udvidelse for Lysbro, der ses i sammenhæng med Balle. For at kunne tilbyde pladser til vuggestue- og børnehavebørn bliver 15 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser oprettet i midlertidige pavilloner ved Funder Børnehus fra august-oktober 2018. Nu har Børne- og Ungeudvalget indstillet til byrådet, at der sættes 3,3 mio. kr. af i budgettet til pavillonerne som også dækker inventar og legeplads. *Byrådet har nu godkendt indstillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 9)

Elevtalsprognose viser udfordringer på Funder-Kragelund Skole

Skoleafdelingen har i marts 2018 udarbejdet elevtalsprognose for skoleårene 2018/19 – 2030/31. Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret og prognoserne og på hvilke skoler, der er udfordringer med kapaciteten til eleverne. Det er der for eksempel på Funder-Kragelund Skole. Elevtalsprognosen viser, at afdeling Funder bliver tresporet. Den første årgang med det 3. spor kommer fra skoleåret 2022/23. Året før er der dog en årgang med 56 elever, så det kan også ske fra skoleåret 2021/22. Klassetallet stiger fra 20 klasser i 2017/18 til 26 klasser i 2028/29. Skolen er bygget til 20 klasser. Der er sat 2 mio. kr. af til udbygning af Funder Skole i 2021 og 58 mio. kr. senere. Hvis ovenstående elevtal holder stik, er der behov for en fremrykning af budgettet.

(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 8)

Reducering af byggemulighederne ved Bøgildhøjen

Ejerne af Bøgildhøjen 34 ønsker en ny lokalplan for ejendommen, som reducerer byggemulighederne. I dag består grunden af den oprindelige bolig, som de omkringliggende grunde er udstykket fra, og et tilhørende natur- og græsningsareal. Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 14-009, som giver mulighed for at udstykke ejendommen i fem række-eller. På grunde af lokalplanen har ejeren meget høje skatteudgifter på grund af byggerettighederne. Ejeren har ikke et ønske om at udstykke den del af grunden, Derfor ønsker ejeren, at der laves ny lokalplan, som reducerer byggemulighederne til én bolig, som er den de bor i. Plan- og Vejudvalget godkender, at der laves en ny lokalplan for området.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 10)

Ændringer i kommuneplanen for Funder

Matrikel 3aa i Funder bliver til boligformål med en ny kommuneplanramme 14-B-12. I rammen indskrives der særlige bestemmelser i forhold til skov og terræn. Arealet udtages samtidigt af temaerne landskabeligt interesseområde, muligt naturområde og økologisk forbindelse. Samtidig bliver en del af matrikel 2ae i Funder inddraget i planrammen 14-C-02. Før var den i 14-B-05. Det betyder, den går fra at være boligområde til centerområde. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 blev der indsendt flere idéer og forslag fra borgere. Nogle af dem skal indarbejdes i Kommuneplan 2017-2028 som tillæg efter, den blev vedtaget. Ændringerne her er nogle af de tillæg, som Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende og sende i høring. *Byrådet har nu godkendt tillæggene og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet 28.05.2018, punkt 3)

April 2018

Midlertidige pladser til de mange vuggestue- og børnehavebørn

Fra august 2018 er der ikke pladser nok til de 0-2-årige i Funder. Det skyldes, at antallet af børn er markant højere end, hvad man forventede sidste år. Det viser befolkningsprognosen 2018, som er blevet fremlagt for Børne- og Ungeudvalget med specifikt fokus på de 0-6-årige. Samtidig har det været svært at ansætte dagplejere. Derfor er der behov for at etablere midlertidige vuggestuepladser i løbet af 2018. Fra oktober 2018 er der også behov for flere pladser til de 3-6-årige, da alle pladser er i brug. Der er brug for de midlertidige pladser frem til en permanent udbygning står klar i. Der er sat penge af til udbygningen i budgettet for 2020-2021.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)

Underskudsgaranti til Hakkehusets opførelse af KILDEN 

Teaterforeningen Hakkehuset søger om tilskud på 150.000 kr. til at opføre forestillingen KILDEN. Hakkehuset ønsker at lave en undergrundsperformance i området omkring Silkeborg Bad, hvor de inddrager naturen og de historiske bygninger. De vil opføre syv forestillinger, fem offentlige og to skoleforestillinger, fra 6.-10. september 2018. De forventer et publikum på 1.500 til de offentlige forestillinger. KILDEN bliver til i et samarbejde mellem professionelle performere, frivillige foreninger, institutioner, virksomheder og borgere. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender en underskudsgaranti på 150.000 kr. med den betingelse at de resterende penge til forestillingen skaffes, som foreningen har skrevet ind i projektets budget.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 09.04.2018, punkt 6)

Marts 2018

Funder og Lysbro Plejecenter får politisk kontaktperson

For at byrådspolitikerne i Sundheds- og Ældreudvalget kan få løbende indsigt i og viden om, livet på plejecentrene, får alle plejecentre en politisk kontaktperson. Funder Plejecenter får Lene Fruelund som politisk kontaktperson, og Lysbro Plejecenter får Lars Faarup som politisk kontaktperson.
(Sundheds- og Ældreudvalget 07.03.2018, punkt 15)