Politiske beslutninger 2019

Nedenfor kan du få et overblik over de politiske beslutninger, som er truffet vedrørende Funder-Lysbro lokalområde i 2019.

December 2019

Ny vej skal hedde Funder Østervang

De nye rækkehuse, der bliver bygget mellem Funder Bygade og Skærskovhedevej nær Rema 1000 skal have adresse på Funder Østervang. Det bliver nemlig navnet på den vej, som forbinder de nye boliger med Funder Bygade.

Det er Funder-Lysbro Lokalråd, som har foreslået navnet, fordi der vest for boligerne er en vej, som hedder Funder Vestervang. Plan- og Vejudvalget har besluttet at bruge lokalrådets forslag fordi det passer godt ind med de øvrige vejnavne i området, og fordi navnet følger kommunens principper for navngivning af veje.
(Plan- og Vejudvalget, 02.12.2019, punkt 17)

Der skal laves cykelstier på Funder Allé mellem to rundkørsler

Det har Plan- og Vejudvalget besluttet efter, at Funder-Lysbro Lokalråd har henvendt sig med en forespørgsel om, om cykelstierne i de to rundkørsler ved Skærskovhedevej og Funder Bygade kan forbindes med nye cykelstier, fordi bløde trafikanter føler sig udsatte på vejen, og er for det meste nødt til at færdes i græsset ved siden af vejen.

Nu, hvor det er besluttet, at der skal laves cykelstier på Funder Allé, er næste skridt, at pengene til stierne skal findes og prioriteres blandt anlæggelsen af cykelstier i kommunen. Cykelstierne forventes at koste 400.000 kr. at anlægge.
(Plan- og Vejudvalget, 02.12.2019, punkt 23)

Planerne for etageboliger på Herningvej er vedtaget

Plan- og Vejudvalget har besluttet at vedtage planerne for etageboligerne på Herningvej, som gør det muligt at bygge etageboliger i tre og fire etager med et samlet etageareal på 11.700 m2.

Plan- og Vejudvalget har vedtaget tillægget til kommuneplanen uden ændringer og lokalplanen med nogle ændringer efter, planen har været i høring, hvor du har kunne dele din mening om dem. Det er der 10, der har gjort.

På baggrund af høringssvarene har Teknik- og Miljøafdelingen anbefalet nogle ændringer, som Plan- og Vejudvalget har sagt god for. Ændringerne handler blandt andet om, hvordan regnvandet skal håndteres med filtermuldsanlæg
(Plan- og Vejudvalget, 02.12.2019, punkt 3)

Finansiering af delprojekter i Funder områdestudie

I områdestudiet for Funder er to af delprojekterne et torv, som skal være ankomst- og samlingssted med mulighed for ophold og aktivitet og et sammenhængende stinet til bløde trafikanter. Økonomi- og Erhvervsudvalget har givet deres anbefaling til Plan- og Vejudvalget om, hvordan delprojekterne kan finansieret.

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nogle af pengene til torvet, kan søges fra puljen til bymiljøer, som lokalrådene kan søge. Her kan der søges op til 225.000 kr. Torvet forventes at komme til at koste 600.000 kr.

Delprojektet med stinettet vil Plan- og Vejudvalget søge hos Økonomi- og Erhvervsudvalget som en selvstændig anlægsbevilling.
(Plan- og Vejudvalget, 02.12.2019, punkt 22)

November 2019

Udvidelse af erhvervsområdet ved motorvejskørslen 

Sports Group Denmark og Sport 24 ønsker at udvide og har søgt om at opføre lagerbygninger ved siden af det bygninger, de i dag har ved motorvejstilkørslen Funder. Plan- og Vejudvalget har sagt ja til, planlægningen af udvidelsen kan gå i gang.

Der skal laves en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen med baggrund i den byggeplan, som de to sportsvirksomheder har sendt med ansøgningen. Deres byggeplan indeholder et lager- og logistikcenter med personalefaciliteter, som skal være muligt at opføre i etaper.

Området er ca. 134.000 m2 og ejes i dag af Silkeborg Kommune. Hele området ligger i landzone og fremstår som dyrket mark mellem Silkeborgmotorvejen og Skærskovhedevej. Sports Group Denmark og Sport 24 ønsker at have muligheden for at bygge 53.500 m2 fordelt på fire etaper og lagere. Et af lagerne er et højlager, som de ønsker skal være 20 meter. Resten af bygningerne skal være 13 meter højt.

Det estimeres, at der dagligt vil komme til at køre ca. 20-40 lastbiler til og fra området primært. Det kan give anledning til støjgener. Derfor skal planerne forholde sig til, om erhvervsområdet giver støjgener. Der bliver sat gang i en forhøring til planerne, hvor du kan komme med idéer og forslag til planlægningen af erhvervsområdet.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 24)

Forslag: Rute 3 ændres fra at køre hver halve time til hele time

Det er Midttrafiks forslag til bybussen, som kører mellem Lysbro og Hvinningdalskolen. Midttrafik vil ændre ruteplanen fra sommeren 2020 for at frigive tid til, at alle bybusser kan have et ophold på mindst 4 minutter på Trafikterminalen, så forbindelser til andre busser og tog bliver forbedret.

Forslaget gælder på skoledage. Om aftenen på alle hverdage og i weekenden kan der evt. blive to-timers drift i stedet for timedrift. Rute 3 er blandt de ruter, hvor der er færrest passagerer med busserne. Samtidig betjenes store dele af ruten af andre busser.

Lysbro betjenes også af bybuslinje 5, mens Eidervej betjenes af både linje 2 og 6. Forslaget betyder, at borgere i den nordlige del af Lysbro og i det sydlige Hvinningdal samt Padborgvej kun får busafgang én gang i timen i dagtimerne på skoledage – samme betjening som på skolefridage. Man kan benytte andre stoppesteder på Herningvej og Eidervej, men mange vil få en længere gåafstand.

Teknik- og Miljøafdelingen har anbefalet, at Silkeborg Kommune siger ja til Midttrafiks forslag om at ændre halvtimesdriften til timedrift på skoledage, fordi forbindelser mellem bybus, andre busser og tog på Silkeborg Trafikterminal er vigtigt. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at det bliver Silkeborg Kommunes svar til Midttrafik. Forslaget kommer i høring på Midttrafiks hjemmeside i starten af januar 2020.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 3)

Planen for et nyt boligområde ved Funder Bygade er vedtaget

Plan- og Vejudvalget har besluttet at vedtage planen med fire ændringer, som der er kommet på baggrund af, at planen har været i høring. Her kom der to høringssvar. Det vedtaget lokalplan gør det nu muligt at opføre 21 rækkehuse og ét parcelhus mellem Funder Bygade og Skærskovhedevej.

Ændringerne i lokalplanen handler blandt andet om, at støjafskærmning skal integreres i carporte eller lignende, og at støjafskærmningen skal plantes til med grønt.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 14)

En del af Nørhedevej bliver lagt om

Plan- og Vejudvalget har sagt ja til, at ejeren af Nørhedevej 44 må lægge en del af Nørhedevej om. Ejeren har søgt om lov til at lægge vejen om, så færdsel af grusvejen sker bag om ejendommen i stedet for foran og forbi deres gårdsplads.

Ejeren mener ikke omlæggelse vil have negativ betydning for den rekreative værdi, da færdsel ledes væk fra beboelse og i stedet kan forgå uforstyrret over mark og tættere på statsskoven, som ligger tæt ved omlægningen. Ejeren mener, at dem som i dag færdes på vejen, forbi deres beboelse alligevel har til formål at komme til statsskoven, og med omlægningen ledes de direkte der hen i stedet for først at skulle passere vores gårdsplads.

Ejerne af Nørhedevej 42 og 46 har stillet spørgsmålstegn ved omlægningen, men de beholder vejret til vejen efter omlægningen, og de skal ikke betale noget til omlægningen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 6)

Ændring af lokalplanen for Funder Skovvej 150-182

Silkeborg Kommune har modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplanen til 17 ejendomme i boligklyngen på Funder Skovvej 150-182. Personen, som har udstykket området, overså en bestemmelse i lokalplanen, som fastsætter, at boliger ikke må bruges før, fællesarealer er anlagt og plantet til.

Der er dog et fællesareal, hvor det ikke er sket, selvom alle byggegrunde er solgt. Udstykkeren søger derfor om dispensation fra bestemmelsen i lokalplanen. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at tage den del af fællesarealet ud af lokalplanen, som ikke er blevet anlagt og plantet til for at løse problemet.

Arealet er ca. 8.250 m2. Hvis det sker, vil frie fællesarealer i lokalplansområdet falder fra ca. 20 % til ca. 19 %. De vurderer derfor, at der fortsat vil være tilstrækkelige fælles friarealer. Plan- og Vejudvalget har valgt at udsætte en beslutning i sagen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.11.2019, punkt 19)

Ingen miljøvurdering af planerne for 112 etageboliger på Herningvej

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planerne for 112 etageboliger på Herningvej, fordi de ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Der er lavet en indledende undersøgelse, en miljøscreening, af planerne. Dej viser, at de arealer, der ligger tættest på Herningvej, er udsat for støj over 58 dB. Teknik og Miljøafdelingen vurderer, at området ligger indenfor bymæssig bebyggelse, og at Miljøstyrelsens principper for huludfyldning kan anvendes. Det betyder, at bebyggelsen skal laves med gennemgående boliger og skal fremstå med en stillefacade, der ligger under 58 dB.

Miljøscreeningen viser også, at Herningvej 100, 102 og 106a er forurenet efter at have været brugt til produktion af hvidevarer og tegl. Bygherren bag byggeplanerne har selv lavet undersøgelser omkring forurening og nedsivning af regnvand. Undersøgelserne viser, at der er risiko for, at forureningen i jorden kan blive skyllet fri af regnvand. Derfor har bygherren besluttet at lede al regnvand til forsyningen og lave et forsinkelsesbassin. Derfor har Teknik- og Miljøafdelingen vurderet, at planerne ikke påvirker miljøet væsentligt, så planerne ikke skal miljøvurderes.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2019, punkt 10)

Oktober 2019

Tilskud til fitnesslokale: Funder GF Fitness må vente på afgørelse 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil gerne give støtte til Funder GF Fitness til at anlægge et fitnesslokale under klubhuset ved Funder Hallen, men de og byrådet har besluttet at vente indtil, det vides med sikkerhed, om det er lovligt.

For to private fitnesscentre har i juni 2017 indbragt en sag for Tilsynet om lovligheden af, at en kommune giver støtte til en forenings fitnesscenter. Det kan være konkurrenceforvridende i forhold til kommercielle fitnesscentre. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet at vente på en afgørelse i den sag før, de vil give tilskud for at være sikker på, at tilskuddet er lovligt.

Hvis det viser sig lovligt, vil udvalget gerne give støtte på 50 % af det samlede anlægsbudget. Funder GF Fitness projekt har et samlet budget på 1,537 mio. kr.
Funder GF Fitness ønsker med projektet at tilbyde moderne træningsfaciliteter i et foreningsfitnesscenter. Fitnesscentret skal være samlingskraft mellem Funder GF’s afdelinger og appellere til både unge og ældre. De har lånt 300.000 kr. af moderforeningen Funder GF og vil sælge folkeaktie og sponsorater til at finansiere den sidste del, hvor mange frivillige timer også er en del af regnskabet.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.10.2019, punkt 6, byrådet, 28.10.2019, punkt 23)

Reservering af arealer til håndtering af spilde- og regnvand

En del af spildevandssystemet i Funder er gammelt og slidt. Derfor skal en ny pumpestation, regnvandsbassin, nye spildevands- og regnvandsledninger og en ny transportledning mellem Funder og Hvinningdal aflaster store dele af det ældre system.

Derudover skal projektet håndtere regnvand og spildevand fra en byggemodning på Funder Allé og et kommende boligområde ved Funder Nørskov. Med projektet forventes det, at der bliver udledt væsentligt mindre regnvandsopblandet spildevand til Sandemandsbæk.

Efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget har byrådet besluttet at sende et tillæg til spildevandsplanen i høring, som reserverer de nødvendige arealer til projektet.
Tillægget har tidligere været behandlet og godkendt i byrådet, men det blev ikke sendt i høring, fordi projektet blev sat på standby på grund af ændringer. Forløbet for transportledningen er ændret, det er afklaret, om ejendommene i det åbne land på sigt skal kobles til den kommende transportledning og at boligområdet Funder Nørskov også bliver tilføjet til systemet.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.10.2019, punkt 15, byrådet, 28.10.2019, punkt 13) 

September 2019

Supercykelsti fra Funder til Silkeborg Midtby

En del af Den Skæve Bane og en forlængelse af den skal være en supercykelsti med brede stier og god belægning, hvor der er plads til mange cyklister med forskellige hastigheder, hvor der er få stop og hvor cykler er adskilt fra biler og gående. En sådan supercykelsti mellem Funder og Silkeborg Midtby har Plan- og Vejudvalget besluttet at føje til kommuneplanen og prioritere som nummer tre supercykelsti, der skal anlægges.

Det er på baggrund af en undersøgelse, som viser, hvordan banestierne i Silkeborg kan bindes sammen og gøres til supercykelstier, at udvalget har prioriteret Den Skæve Bane som nummer tre. Den Skæve Bane forbinder Funder og Lundflod i Ikast-Brande Kommune, og er en del af regional cykelrute 23.

Første skridt i at etablere supercykelstier bliver at forbinde de fire banestier ved Silkeborg Trafikterminal via eksisterende veje og stier. Det vil i alt koste 4.5 mio. kr. Herefter skal Kjellerupstien som den første anlægges som en supercykelsti – den går over Lysbro. Efterfølgende kan der etableres forgreninger på ruten, som sammenbinder den til Virklund via Bryrup Banesti og til Funder via Den Skæve Bane.

En supercykelsti fra Funder til Silkeborg Midtby forventes at koste 12 mio. kr., hvis det bliver med belysning og alle de andre supercykelstier etableres, hvor flere har sammenfaldende linjeføringer tæt ved Silkeborg Midtby.
(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 6)

Del din mening om 112 etageboliger på Herningvej

Planerne om at opføre ca. 112 etageboliger på Herningvej ved siden af Lysbroengen, er på vej i høring efter byrådet på anbefaling af Plan- og Vejudvalget har besluttet at sende planerne i fire ugers høring, så du kan dele din mening om dem.

Baggrunden for planerne er et ønske fra en privat bygherre om at omdanne grunden, som i dag består af en blanding af erhverv og en enkelt bolig, til etageboliger. Boligerne er fordelt på to længere karréer i op til fire etager, som er lukket mod Herningvej og bagved dem tre mindre boligkarreer, som er mere spredt i tre og to etager.

Der skal laves et tillæg til kommuneplanen, fordi bygningshøjden og bebyggelsesprocenten er højere, end rammerne i kommuneplanen tillader. Der skal også findes en anden mulighed for at placere en dagligvarebutik i Lysbro. For området, hvor grundejeren ønsker at bygge boliger, er der i kommuneplanen udlagt plads til en dagligvarebutik.
(Plan- og Vejudvalget, 02.09.2019, punkt 13, byrådet, 23.09.2019, punkt 6)

Kloakering af nyt boligområde øst for Vestre Ringvej

Det nye boligområde, som består af 100 etageboliger i fem stænger, skal spildevandskloakeret og selv håndtere regnvandet i området. Regnvandet skal håndteres ved faskiner og regnbede. Der oprettes et regnvandslaug, som skal stå for drift og vedligehold af de fælles private regnvandsanlæg. Det siger et tillæg til spildevandsplanen, som er administrativt godkendt. Tillægget har været i offentlig høring. Her kom der ikke indsigelser til tillægget. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 04.09.2019, punkt 12)

August 2019

Plan for 22 boliger ved Funder Bygade på vej i høring

I juni ville Plan- og Vejudvalget ikke godkende lokalplanen for et boligområde mellem Funder Bygade og Skærskovhedevej nær Rema 1000. De stillede større krav til byggeriet omkring facaden og taget af de 21 række- og etageboliger i op til to etager.

Nu er lokalplanen rettet til efter de nye krav, og byrådet har godkendt at sende planen i høring efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget, så du kan dele din mening om den. Høringen kan føre til nye ændringer i planen, før det besluttes, om den endelig kan vedtages.

De nye krav til byggeriet er, at tagene skal have symmetriske sadeltage i sort eller grå farve, at der skal være variation i facaderne og at lange facader skal brydes op.
(Plan- og Vejudvalget, 12.08.2019, punkt 10, byrådet, 26.08.2019, punkt 11)

Funder Skole skal bygges om for 58 mio. kr. Nu er de første penge sat af til projektet

Efter anbefaling fra Børne- og Ungeudvalget har byrådet godkendet, at der bliver brugt 0,5 mio. kr. på at lave et byggeprogram for Funder Skole, som skal bygges om for mindst 58 mio. kr. inden for tre år. Det er blevet vurderet, at 58 mio. kr. ikke er nok til at løse de udfordringer, som Funder Skole får med plads og har med utidssvarende skole.

Funder Skole er bygget i 1963 og er i flere omgange blevet til- og ombygget. Derfor fremstår den i dag som usammenhængende. Der er også behov for at renovere og udvikle skolen til at være mere fremtidssikret. Oveni det bliver skolen udfordret på pladsen, da en prognose for elevtallet viser, at skolen fast vil få tre årgange fra 2023.

Med den halve million bliver der nu sat gang i processen for at få lavet et pædagogisk program og et byggeprogram, som skal være grundlaget for fornyelsen og ombygningen af skolen. Ombygningen tager udgangspunkt i det områdestudie, som blev godkendt i juni 2019.

Børne- og Ungeudvalget har også godkendt, at der bliver oprettet et Idé- og Programudvalg for ombygningen af skolen, som byrådsmedlem Peter Sig Kristensen bliver formand for. Udvalget har ansvaret for, at der bliver lavet en redegørelse for byggeriet i tekst og tegninger samt give et bud på prisen. Udover den politiske repræsentant kommer udvalget også til at have en eller flere repræsentanter for fremtidige brugere, forældrebestyrelser og lignende.
(Børne- og Ungeudvalget, 12.08.2019, punkt 4 og 5, byrådet, 26.08.2019, punkt 3)

Juni 2019

Ekstra pavillon skal stilles op ved Funder Børnehus

I de midlertidige pavilloner, der er sat op ved Funder Børnehus, er der ikke plads nok til de børn, der skal passes i området i 2020. Byrådet har nu besluttet, at der skal bruges 6,9 mio. kr. på at oprette endnu 60 midlertidige pladser i en pavillon.

Den nye pavillon skal stilles op i sammenhæng med de eksisterende pavilloner. Den nye pavillon er også en midlertidig løsning, som fjernes, når etape 2 af Funder Børnehus står færdig i foråret 2021. Når etape 2 og den anden udvidelse af børnehuset står færdig, kan børnehuset have plads til 180 børn. Etape 2 bliver lavet som en tilbygning. Det meste af inventaret og legeredskaberne ved pavillonerne bliver genanvendt i etape 2. Den nye, midlertidige pavillon forventes at blive taget i brug 1. oktober 2019.
(Børne- og Ungeudvalget, 03.06.2019, punkt 10, byrådet, 24.06.2019, punkt 9)

Byggemodning af det nye butiks- og erhvervsområde ved motorvejstilkørslen i Funder

Byrådet har besluttet, at der skal bruges 12,5 mio. kr. til at byggemodne området, som ligger mellem Silkeborgmotorvejen, motorvejstilkørslen, Vestre Højmarksvej og Funder Kirkevej.

I april blev en lokalplan vedtaget for området, som nu skal byggemodnes, så der gøres klar til at erhverv og butikker kan bygge på de fem grunde. Der bliver en adgangsvej til området, og en sidevej til adgangsvejen. For enden af begge veje bliver der lavet vendeplads, så lastbiler med vogne kan vende. Området er i dag mest brugt til landbrugsjord, og en del af området er belastet af støj fra motorvejen. Lokalplanen sikrer at støjfølsomme virksomheder som fx kontorer ikke etableres, hvor de kan belastes af støj.
(Plan- og Vejudvalget, 03.06.2019, punkt 12, byrådet, 24.06.2019, punkt 18)

Vedtagelse af planerne for nyt boligområde ved Vestre Ringvej

Planerne for det nye boligområde, der kan gøre det muligt at bygge op til 100 etageboliger i fem stænger, er nu blevet vedtaget af byrådet. De vedtagne planer er der kommet ændringer i efter høringsperioden.

I høringsperioden kom der syv høringssvar. Det gik overvejende på en ændring af plangrundlaget, faunapassage og trafiksikkerhed og hastighed på Vestre Ringvej. På baggrund af høringssvarene er planerne blevet ændret på en række punkter. Blandt andet er der tilføjet i planerne, at der skal være et areal til en faunapassage i 10-20 meters bredde langs lokalplanens sydøstligste skel og at arealer op til faunapassagen skal bestå af uklippet græs og engblomster.

Der er også ændret i lokalplanen omkring stiforbindelser og udstykning. Det betyder, at der må maks. etableres én stiforbindelse til Kjellerupstien, og at delområde I må udstykkes i storparceller eller som sokkeludstykninger.
(Plan- og Vejudvalget, 03.06.2019, punkt 19, byrådet 24.06.2019, punkt 15)

Tollundgard Golf Park får ja til autocamperplads

Tollundgaard Golf Park har søgt om en tilladelse til at oprette en overnatningsplads med el og faciliteter til at komme af med spildevand og toiletaffald til seks autocampere. Plan- og Vejudvalget har sagt ja til, at parken kan oprette autocamperpladsen.

I Tollundgaard Golf Parks ansøgning skriver de, at pladsen vil understøtte brugen af de andre faciliteter i golfparken som cafe, bad, toilet, golf og fiskesø. Teknik- og Miljøafdelingen anbefalede udvalget om at give tilladelse, fordi de vurderede, at der er tale om en mindre plads, som understøtter parkens øvrige tilbud, og at det ikke påvirke landskabet i nogen særlig grad, fordi autocamperpladsen bliver lavet på et p-område.

Plan- og Vejudvalget har samtidig besluttet, at der fremover kan gives landzonetilladelse til autocamperpladser, når der er tale om en mindre plads, der indrettes i tilknytning til eksisterende bebyggelse samtidig med, at den understøtter eksisterende friluftsaktiviteter, som det er tilfældet med Tollundgaard Golf Park.
(Plan- og Vejudvalget, 03.06.2019, punkt 33)

Områdestudie for Funder godkendt

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt områdestudiet for Funder, som er en fælles plan for udviklingen af området omkring skolen og hallen. Her skal der sikres plads til udvidelser af børnehuset, skolen, en ny hal og kunstgræsbane. Områdestudiet er lavet i dialog med Funder GF, bestyrelsen fra skolen og børnehuset, spejderne og lokalrådet.

Der er en dialog i gang med ejeren af marken mod nord for hallen om at købe marken, så der er sikret plads til udviklingen. Det, som er prioriteret og finansieret, er udvidelsen af Funder Børnehus og skolen. Det som ikke er finansieret er en hal 2 og en kunstgræsbane. Derudover skal der i området også laves et torv – områdets hjerterum – hvor man let skal kunne orientere sig mod hovedindgangene med mulighed for ophold, ungekultur og møder på tværs af brugergrupper.

Der skal også laves et stinet, som skal binde området sammen og kobles til torvet. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt områdestudiet for Funder. Samtidig anbefaler de Plan- og Vejudvalget at finansiere torvet med penge fra puljen til bymiljøer i 2021-22, og at stinettet gøres til en del af cykelhandlingsplanen. Torvet er vurderet til at koste 600.000. kr. for belægning og skilte og stisystemet 1,7 mio. kr.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18.06.2019, punkt 6)

Maj 2019

Nye planer sat i gang for et boligområde med 200 boliger nord for Funder Bygade

Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for det nye boligområde kan gå i gang. Ejeren af jorden ønsker at opføre cirka 100 rækkehuse og 100 parcelhuse i to etaper.

Planen fra ejeren er, at der skal laves grønne kiler gennem området, hvor der bliver plads til legeområder, og at der i den nordlige del af området bliver lavet et større grønt fællesareal med en sø, hvor regnvandet kan opsamles.

Planen er, at det nye boligområde skal have vejadgang fra en ny vej – Funder Allé – som går fra Rema 1000-rundkørslen og mod nord til Funder Skolevej. Nørhedevej går i dag igennem området, som efter planen skal blive til nye boliger. Vejen vil derfor blive nedlagt i forbindelse med, at planerne føres ud i livet.

Der skal lavet et tillæg til kommuneplanen, fordi Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der på baggrund af den store efterspørgsel på byggegrunde i Funder, at det kan være hensigtsmæssigt at udvide den nuværende kommuneplansramme. Området er i forvejen udlagt til perspektivareal i kommuneplanen. Planerne omfatter også den nordlige del af Funder Bygade, som er udlagt til centerformål. Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et ønske om at udvikle en ejendom på Funder Bygade til centerfaciliteter. Ønsket bliver også en del af lokalplanen.

Plan- og Vejudvalget vil samtidig sætte gang i en fire ugers forhøring om tillægget til kommuneplanen, hvor de efterspørger idéer og forslag til planlægningen.
(Plan- og Vejudvalget, 06.05.2019, punkt 8)

Prognose: Funder får 153 flere elever om seks år

Det viser en elevtalsprognose, som Skoleafdelingen har fået lavet. På Funder-Kragelund Skole – afd. Funder er der i dag 393 elever fordelt på 20 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 546 elever fordelt på 24 klasser. Elevtallet bliver ved med at stige herfra. Om 13 år forventes der at være 641 elever på 29 klasser.

Skolen er bygget med 20 klasserum, og fra skoleåret 2021/2022 bliver det en udfordring at få plads til eleverne. Det bliver også i det skoleår, hvor den første årgang bliver fordelt på tre klasser. Fra 2023-24 begynder skolen for alvor at blive med klasser per årgang. Anderledes ser det ud for afd. Kragelund. Her ventes elevtallet at falde i de kommende år for derefter igen at stige en smule.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 552 elever om syv år. Herefter begynder det samlede elevtal for hele kommunen igen at stige. Børne- og Ungeudvalget er blevet informeret om udviklingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 06.06.2019, punkt 4)

Fårdalssvinget 17 får nej til at udstykke grunden i seks

Ejeren af Fårdalssvinget 17 har søgt om dispensation til at udstykke grunden til seks huse på grundstørrelse ned til 400 m2. Det har Plan- og Vejudvalget besluttet efter anbefaling fra Teknik- og Miljøafdelingen på grund af 13 indsigelser fra naboer, lokalråd og en beboergruppe.

Indsigelserne går primært på bekymring om øget trafik, tættere bebyggelse og at naboer har bosat sig i området, fordi det er en villavej med større grunde. Ejeren har tidligere søgt om dispensation til at etablere otte boliger. Det medførte også mange indsigelser, og derfor reviderede ejeren projektet til seks boliger, som ejeren nu også har fået afslag på.
(Plan- og Vejudvalget, 06.05.2019, punkt 10)

Del din mening om vedligeholdelsen af Møllebæk og vandløb ved Bragesvej og Vestre Ringvej

Møllebæk og vandløbene ved Bragesvej og Vestre Ringvej var tidligere private vandløb, men er nu blevet offentligt vandløb. Derfor skal der laves et vandløbsregulativ for de tre vandløb, hvor der står beskrevet, hvordan vandløbene blandt andet skal vedligeholdes. Efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget har byrådet besluttet at sende et forslag til bestemmelser for de tre vandløb i høring, som du kan dele din mening om.

Vandløbene ved Bragesvej og ved Vestre Ringvej har tidligere været præget af mangelfuld vedligeholdelse. Det kan være bidraget til episoder med oversvømmelser af Vestre Ringvej. De tre vandløb vil årlig blive kontrolleret for at sikre, at de ikke bliver spærret af grene eller andet. Der vil ikke blive skåret grøde i vandløbene, fordi der ingen eller kun lidt grøde er. Hvis der ophober sig sand i vandløbet, er der mulighed for lave en oprensning, Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at forslaget til bestemmelserne i regulativet ikke vil få konsekvenser for afvanding eller miljø, da den nuværende vedligeholdelse fortsættes.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.05.2019, punkt 7, byrådet, 27.05.2019, punkt 10)

April 2019

Nærdemokratiudvalget besøgte Funder-Lysbro Lokalråd

23. april fik Funder-Lysbro Lokalråd besøg af Nærdemokratiudvalget i Elmehuset på Funder Skolevej. Nærdemokratiudvalget fik en rundvisning i lokalområdet samtidig med, at lokalrådet fortalte om nogle af de aktuelle udfordringer for området.

Udfordringerne blev efterfølgende drøftet i Elmehuset, hvor der var en gensidig orientering om, hvad der rører sig. Nogle af de øvrige emner, der blev diskuteret, var, hvad status er for nærdemokratiet i lokalområdet, de væsentligste emner for lokalrådet og arbejdsbetingelserne for lokalrådet udvikles og forbedres.
(Nærdemokratiudvalget, 23.04.2019, punkt 7)

110 etageboliger på vej ved Herningvej i Lysbro

Plan- og Vejudvalget har sagt ja til, at arbejdet med at lave lokalplan og kommuneplanstillæg for et nyt boligområde ved Herningvej kan gå i gang med udgangspunkt i den bebyggelsesplan, som bygherren har sendt.

Grundejeren ønsker at opføre ca. 110 etageboliger fordelt på to længere karrebebyggelser, som er lukket mod Herningvej og bagved dem tre mindre boligkarreer, som er mere spredt. I gårdrummene imellem boligkarreerne, der er tre og fire etager, er der grønne opholdsarealer. Området er i dag en blanding af bolig og erhverv. Noget af området er kortlagt som forurenet og for at kunne bygge boliger, skal det sikres, at de øverste 50 cm jord ikke er forurenet, eller at der bliver etableret en varig, fast belægning på de arealer, som er er forurenet.

Der skal laves et tillæg til kommuneplanen, fordi bygningshøjden og bebyggelsesprocenten er højere, end rammerne i kommuneplanen tillader. Der skal også findes en anden mulighed for at placere en dagligvarebutik i Lysbro. For området, hvor grundejeren ønsker at bygge boliger, er der i kommuneplanen udlagt plads til en dagligvarebutik.

Der kommer en forhøring til planerne, hvor der efterspørges idéer og forslag til planlægningen på grund af de væsentlige ændringer.
(Plan- og Vejudvalget, 08.04.2019, punkt 22)

Ændringer i planerne for nyt boligområde ved Vestre Ringvej i Lysbro betyder en ny høringsperiode

En af de ændringer, der har været i planerne for området, er at ændre vejadgangen fra Lysbrovænget til Vestre Ringvej. Det besluttede Plan- og Vejudvalget at ændre efter en forhøring, hvor beboere på Lysbrovænget havde udtrykt bekymring for øget trafik på deres vej.

Ændringen betyder, at lokalplanen skal sendes i en ny høring. Det har byrådet godkendt efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget. De høringssvar, som kom i den første høring, bliver behandlet sammen med de eventuelle nye høringssvar. Ændringen af vejadgangen betyder også, at Lysbrovænget udgår af lokalplanen. I stedet bliver en del af Vestre Ringvej lagt til. Vejtilgangen bliver lavet som et kanaliseringsanlæg på Vestre Ringvej, hvor der må køres 70 km/t. Adgangsvejen løber parallelt med Vestre Ringvej og giver adgang til en parkeringsplads, som ligger på samme sted som i det tidligere planforslag.

Boligerne er i det ændret forslag også blevet ændret for at give plads til adgangsvejen, så alle bygningerne bliver i fire etager. Det er også i forslaget muligt at bygge 100 boliger fremfor 95, hvis bebyggelsesprocenten fastholdelse på 40 %.
(Plan- og Vejudvalget, 08.04.2019, punkt 21, byrådet, 29.04.2019, punkt 6)

Aktivitet på Toppen får tilskud til at etablere to aktivitetsområder til 846.000 kr. i Funder Krat og Funder Skov

Det er foreningen Aktivitet op Toppen, som står bag projektet om at opføre de to aktivitetsområder. Planen er, at områderne skal indeholde bålhytte, motoriske redskaber, som også fungerer som motions- og fitnessredskaber, svævebane, gynger, baner til boldspil, petanque og motorik og sanseredskaber blandt andet. Foreningen har søgt tilskud fra kommunen på 423.000 kr.

Nu har byrådet sagt ja til at give tilskud på 423.000 kr.. Aktivitet på toppen har fået tilsagn om 202.000 kr., til projektet fra andre sider, og de har ansøgninger ude hos fonde på 100.000 kr. De sidste 121.000 kr. planlægger de at samle ind lokalt blandt virksomheder og borgere. Plan- og Vejudvalget har givet dispensation fra lokalplanen til, at de to aktivitetsområder kan etableres.

Aktivitet på Toppens formålet med projektet er at skabe områder, hvor man kan mødes på tværs af alder og interesser på grænsen mellem beboelse og de grønne områder mod Funder syd. Områderne skal både være et samlingspunkt for alle byens borgere, et mødested for områdets dagplejere, et udflugtsmål for byens børnehus og skole og så skal det motivere flere til at komme ud i den nære natur.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.04.2019, punkt 3, Plan- og Vejudvalget, 08.04.2019, punkt 26, byrådet, 29.04.2019, punkt 21)

Udvidelse af Funder Børnehus rykker nærmere

Der er pres på Funder Børnehus. Så stort at der i 2018 blev opstillet pavilloner med plads til 40 børn, fordi der var akut brug for pladsen. Nu rykker udvidelse af Funder Børnehus nærmere, som skal sikre, at der er plads nok.

Efter anbefaling fra Børne- og Ungeudvalget har byrådet godkendt at sætte 23,5 mio. kr. af til udvidelsen. Udvidelsen vil blive lavet som en tilbygning. Legepladsen og p-forholdene bliver også udvidet. Udvidelsen forventes at være klar til brug i foråret 2021. Så vil Funder Børnehus kunne rumme i alt 180 børn. Udvidelsen giver plads til 80 børn. Pavillonerne er en midlertidig løsning, og de bliver fjernet, når udvidelsen er færdig. Det meste af inventaret og legeredskaberne på legepladsen vil blive genbrugt. For at sikre, at udvidelsen omkring børnehuset bliver forankret bredest muligt i lokalområdet, vil der blandt andet blive holdt en workshop med lokale interessenter som en del af det områdestudie, der er i gang i Funder, der skal sikre sammenhæng og synergi imellem udvidelserne. Funder Skole skal også udvides, og på sigt kan der blive behov for endnu en hal og flere baner til fritidsaktiviteter i Funder.
(Børne- og Ungeudvalget, 01.04.2019, punkt 8, byrådet, 29.04.2019, punkt 17 )

Plan for nye boliger mellem Funder Bygade og Skærskovhedevej

Der er sat gang i arbejdet med at lave en ny lokalplan, som skal gøre det muligt at bygge 21 række- eller etageboliger og et parcelhus øst for Rema 1000 mellem Funder Bygade og Skærskovhedevej.

Det har Plan- og Vejudvalget besluttet efter en ansøgning om at boligudvikle området, som i dag er ubebygget og centralt placeret i Funder. Række- eller etageboligerne kan være op til 2. etager i 8,5 meters højde. Området er påvirket af trafikstøj fra Skærskovhedevej. Derfor bliver der lavet støjafskærmning i carportbebyggelsen mod vejen og evt. med skærm. Planen for området gælder også to ejendomme nord for Funder Bygade, fordi så kan de ændres fra at ligge i landzone til byzone. Dog vil de ikke få mulighed for at udstykke. Vest for området ligger et andet stykke ubebygget areal, som ejes af Rema 1000, og som kan bruges til butik og vareindlevering ifølge lokalplanen. Med planen om de nye boliger vil en evt. butik på dette område få skærpet sine muligheder for, hvor meget de må støje. Området, hvor planen er at bygge de i alt 22 boliger, må også bruges til butikker eller erhverv, men Silkeborg Kommune har ikke modtaget nogle henvendelser herom. Det kan skyldes, at de er for små til moderne erhverv, og derfor er de i stedet velegnet til boliger. Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering.
(Plan- og Vejudvalget, 08.04.2019, punkt 16)

Planen vedtaget for et nyt butiks- og erhvervsområde ved motorvejstilkørslen i Funder

Planerne for et ca. 15 ha. stort areal ved motorvejstilkørslen har været i høring. Her kom der fem høringssvar. På baggrund af det er lokalplanen blevet tilrettet på otte punkter. Plan- og Vejudvalget har vedtaget lokalplanen.

Det betyder, at området bliver et nyt erhvervsområde for virksomheder som fx butikker med pladskrævende varer, kontorer, småværksteder, håndværks- og servicevirksomheder. Arealet ligger mellem Silkeborgmotorvejen, motorvejstilkørslen, Vestre Højmarksvej og Funder Kirkevej. I dag bliver det meste af området brugt til landbrugsjord. En del af området er belastet af støj fra motorvejen. Lokalplanen sikrer, at støjfølsomme virksomheder som fx kontorer ikke etableres, hvor de kan belastes af støj, og at der er fleksibilitet i forhold til grundstørrelser, og at området blandt andet har brede, grønne arealer ud til de omkringliggende veje.
(Plan- og Vejudvalget, 08.04.2019, punkt 17)

Marts 2019

Hvor mange bor der i Funder-Lysbro i dag og om 12 år?

Efter en prognose over antallet af boliger, som Funder-Lysbro forventes at få, kommer der nu en prognose på, hvor mange mennesker, der forventes at komme til at bo i området.

I dag bor der 4.282 i Funder-Lysbro, som svarer til det område, lokalrådet dækker. Om 12 år bor der 5.704 ifølge prognosen. Hvordan de fordeler sig aldersmæssigt, kan du se på billedet. Prognosen er lavet på baggrund af det boligprogram, som anslår det forventede antal nye boliger. Befolkningsprognosen bygger derudover på det forventede antal fødsler, dødsfald og til- og fraflytninger. Befolkningsprognosen er lavet i samarbejde med konsulenthuset COWI. Befolkningsprognosen skal Silkeborg Kommune blandt andet bruge til at lægge budget efter. I hele kommunen boede der ved årsskiftet 93.054. Om 12 år bor der 105.437, viser prognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19.03.2019, punkt 6)

Rundkørslen ved Funder Bygade som offentlig vej

Efter anbefaling fra Plan- og Vejudvalget har byrådet godkendt, at den resterende del af rundkørslen ved Funder Bygade går fra at være privat fællesvej til offentlig vej. I forbindelse med opførelsen af boligerne på Fundermarken og Rema 1000 er rundkørslen anlagt. En del af arealet, hvor rundkørslen nu ligger, har været privatejet og er derfor nu privat fællesvej. I opførelsen af boligerne og Rema 100 var det en forudsætning, at ejeren skulle betale for anlæggelsen af vejen. Overtagelsen af den private fællesvej giver ikke ejeren en erstatning, fordi de økonomiske fordele ved ikke at skulle vedligeholde vejen, overstiger de negative konsekvenser af, at kommunen overtager vejansvaret, og fordi ændringen ikke medfører noget tab for ejeren. Det vurderer Teknik- og Miljøafdelingen. Ejeren er uenig og har gjort indsigelser.
(Plan- og Vejudvalget, 03.04.2019, punkt 44, byrådet, 25.03.2019, punkt 10)

Prognose: Funder-Lysbro får 688 nye boliger på 12 år

Det viser en prognose kaldet Boligprogram 2019-2031, som kommunens Teknik- og Miljøafdeling har lavet. Prognosen er er lavet på baggrund af vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende byggesager, kommende lokalplaner, efterspørgsel på boliger i området, tendenser indenfor byggeriet og historiske tendenser. Kigger man tilbage, er der kommet 494 boliger i Funder-Lysbro de sidste 11 år – fra 2007 til 2018. I hele Silkeborg Kommune vil der i 2031 være kommet 7.378 nye boliger ifølge prognosen. Det er mellem 446 og 704 nye boliger om året i kommunen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.03.2019, punkt 11, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2019, punkt 9)

Områdestudie i Funder sat i gang

Funder vokser, og det betyder, at både Funder Børnehus og Funder Skole skal udvides indenfor de næste par år. Samtidig bruger Funder GF hallen og idrætsanlægget omkring skolen og børnehuset, og på sigt kan der blive behov for endnu en hal. Så fritidslivet i Funder skal fremtidssikres ved, at der allerede nu bliver udpeget nye områder, hvor en evt. ny hal og baner kan ligge. Børne- og Ungeudvalget har godkendt, at der bliver sat gang i et områdestudie, som sikrer sammenhæng og synergi mellem de kommende udvidelser i Funder. Områdestudiet dækker området mellem Funder Kirkevej, Vestre Højmarksvej, Skærskovhedevej og Funder Skolevej. Områdestudiet bliver en fælles plan for områdets udvikling og forarbejdet til en ny lokalplan i forbindelse med udvidelsen af skolen og børnehuset. Områdestudiet forventes at være færdigt sidst i juni i år. Der bliver holdt en række dialogmøde med forskellige lokale interessegrupper og en fælles workshop, som skal sikre, at lokal viden og lokale behov og ønsker bliver en del af områdestudiet.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.03.2019, punkt 3)

Lokalområder får mulighed for at sælge sig selv til potentielle tilflyttere

Projektet Lokalområder med kant kommer igen, og her får fem nye lokalområder mulighed for sælge sig selv som et attraktivt område igennem en salgsopstilling, hvor man har fundet frem til området særlige kant, kvaliteter og potentiale. Salgsopstillingen skal gøre potentielle tilflyttere opmærksomme på det enkelte lokalområde. Der følger også 10.000 kr. med til hver af de fem lokalområder til at gennemføre mindre projekter, som netop synliggøre og udvikler områdets særlige kant. I marts får lokalområderne en invitation til at deltage i projektet og sidst i marts bliver de fem lokalområder udvalgt, som skal være med i Lokalområder med kant. Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har godkendt at fortsætte projektet med fem nye lokalområder. I første omgang af Lokalområder med kant deltog Fårvang, Grauballe, Hinge, Kjellerup og Kragelund.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2019, punkt 10)

Februar 2019

Nyt boligområde skal have vejadgang fra Vestre Ringvej

Det nye boligområde, som planlægges at blive bygget mellem Vestre Ringvej og Bøgildhøjen, skal have vejadgang fra Vestre Ringvej i stedet for via Lysbrovænget. Det har Plan- og Vejudvalget besluttet. Efter forhøringen til planerne var der flere, som var bekymret for vejadgangen. Derfor blev fire andre alternativer undersøgt. Vejadgangen fra Vestre Ringvej til boligområdet skal laves som en venstresvingsbane. Der skal også fjernes bevoksning og evt. noget af skråningen for at bilisterne kan få den nødvendige oversigt. Det er bygherren, som skal betale for etableringen af vejadgangen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.02.2019, punkt 17)

Institut Funder Bakke søger tilskud til udstillinger og festival

Institut Funder Bakke er et nyt kulturinstitut på Æbeløvej 20, som blev grundlagt i foråret 2017 af en gruppe billedkunstnere, musikere og kunsthistorikere, der alle til dagligt arbejder internationalt, men enten er opvokset i eller har familiær tilknytning til Midtjylland. Til to forestillinger og en festival i 2019 søger foreningen et tilskud på 77.000 kr., som skal bruges til honorarer, PR, transport, teknik, husleje og forsikring. Silkeborg Kulturråd anbefaler, at programmet støttes for at sikre at den nye, alternative kunstscene kommer godt fra start, fordi den med sine blandede kunstformer i høj grad bidrager til Silkeborg Kommunes eksisterende tilbud af kultur. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet at give en underskudsgaranti på 50.000 kr. Institut Funder Bakke har tidligere modtaget støtte fra Statens kunstfond og statstilskud fra en pulje, der støtter kunst i det offentlige rum.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 04.02.2019, punkt 12)

Har du en idé til at forskønne dit lokalområde?

Har du en idé til at forskønne dit lokalområde?
Så er der mulighed for at søge penge til projektet. Plan- og Vejudvalget og byrådet har besluttet at sætte 1,0 mio. kr. af til at få dine idéer til at forskønne lokalområder ført ud i livet. For at få tilskud fra denne pulje skal forskønnelsen ske på offentlige arealer og ved offentlige veje i byerne. Ud over tilskuddet vil Teknik- og Miljøafdelingen også gerne hjælpe med at tage kontakt til de ansvarlige for de offentlige arealer og evt. koordinere et samarbejde, hvis der er tale om et fællesprojekt. Man kan søge op til 225.000 kr. til et projekt. Her er de 100.000 kr. i forvejen sat af til rådgivning og skitsering. Tag fat i Funder-Lysbro Lokalråd, hvis du har en idé til at forskønne jeres lokalområde. Det er Funder-Lysbro Lokalråd, der skal sende ansøgningen til forskønnelsen.
(Plan- og Vejudvalget, 04.02.2019, punkt 7, byrådet, 25.02.2019, punkt 13)

Januar 2019

Ellingbanen får nye luftpuder

Der er i alt sat 3 mio. kr. af til forbedringer af Ellingbanen. Nu er pengene blevet frigivet, så der kan købes nye luftpuder, også kaldes air barrieres, til afskærmning af speedwaybanen. Det har byrådet besluttet. Det er nødvendigt at udskifte luftpuderne af sikkerhedsmæssige årsager. Luftpuderne skal regelmæssigt udskiftet og er et krav til en lovlig brug af banen. De nye luftpuder koster 200.000 kr. Hvad de resterende penge skal bruges til, er ved at blive undersøgt. Silkeborg Speedway Klub og Silkeborg Motor Sport er de to foreninger, der bruger banen, og de har givet deres ønsker til, hvad der skal forbedres. De ønsker både bane- og facilitetsforbedringer.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.01.2019, punkt 3, byrådet, 28.01.2019, punkt 18)

Nyt butiks- og erhvervsområde ved motorvejstilkørslen i Funder

Et areal på ca. 15 ha. ved motorvejstilkørslen kan blive et nyt erhvervsområde for virksomheder som fx butikker med pladskrævende varer, kontorer, småværksteder, håndværks- og servicevirksomheder. Byrådet har nu godkendt en lokalplan, der skal gøre det muligt og sender den i fire ugers høring. Arealet ligger mellem Silkeborgmotorvejen, motorvejstilkørslen, Vestre Højmarksvej og Funder Kirkevej. I dag bliver det meste af området brugt til landbrugsjord. Der er ikke beskyttet natur eller andre beskyttelsesinteresser i området ud over en gravhøj i den nordlige del. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. En del af området er belastet af støj fra motorvejen. Lokalplanen sikrer, at støjfølsomme virksomheder som fx kontorer ikke etableres, hvor de kan belastes af støj, og at der er fleksibilitet i forhold til grundstørrelser, og at området blandt andet har brede, grønne arealer ud til de omkringliggende veje.
(Plan- og Vejudvalget, 07.01.2019, punkt 3, byrådet, 28.01.2019, punkt 6)

Få tilskud til at plante træer ved Funder Å

28.000 kr. per ha. Det kan lodsejere få i tilskud, hvis de vil plante træer ved Gudenåen eller vandløb, der løber i Gudenåen som Funder Å. Dog må afstanden fra skov til vandløb maksimalt være 0,5 km. Der er sat 600.000 kr. af til tilskud til træplantning frem til 2021. Lodsejere kan også få tilskud af staten, men her skal arealet, de rejser skov på, være større end 2 ha. Kommunens tilskudsordning støtter plantning af skove, hvis de er mellem 0,5 og 2 ha. Derudover skal de plantede træer hører til i området, og så må der ikke være tale om gentilplantning af arealer, hvis kommunen skal give tilskud. Klima- og Miljøudvalget har godkendt vilkårene for at få tilskud. Formålet med tilskudsordningen er at få plantet mere skov, så mængden af CO2 bliver reduceret, at øge biodiversiteten og forebygge oversvømmelser ved Gudenåen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2019, punkt 5)

Ingen cykelbusser i denne omgang

Plan- og Vejudvalget har valgt ikke at sætte gang i et forsøgsprojekt med at omdanne to bybusser til cykelbusser, som skulle gøre det muligt at tage sin cykel med i bybussen. Udvalget vurderede, at de ville blive for dyrt. Den samlede udgift ville være 1,4 mio. kr. for det to års forsøg. I foråret 2018 blev der lavet en forundersøgelse, som viste, der var interesse og potentiale for cykelbus i Virklund, Resenbro, Gjessø, Funder og Sejs-Svejbæk. I forsøgsprojektet var bybusserne til Virklund og Gjessø udvalgt, fordi kørslen her kunne tilrettelægges med timedrift. Men for nu bliver forsøget med cykelbusser ikke sat i gang.
(Plan- og Vejudvalget, 07.01.2019, punkt 16)

Vej til Herningvej 29A-29D flyttes

Ejeren af ejendommen Herningvej 29A-29D ønsker at flytte den private fællesvej til ejendommene i forbindelse med opførelsen af fire punkthuse i 4-6 etager med i alt ca. 80 boliger. Silkeborg Kommune skal give lov til at flytte private fællesveje. Plan- og Vejudvalget har godkendt at vejen flyttes, som det er forudsat i lokalplanen for det nye boligområde. En ejendom, som bruger vejen, har indsendt et høringssvar om, at de ikke kan acceptere flytningen af vejen, da de også har ret til at bruge den. Teknik- og Miljøafdelingen oplyser, at ejendommen fortsat har ret til at bruge vejen, selvom den flyttes. (Plan- og Vejudvalget, 07.01.2019, punkt 19)