Politiske beslutninger 2020

Nedenfor kan du få et overblik over de politiske beslutninger, som er truffet vedrørende Funder-Lysbro lokalområde i 2020.

April 2020

Tillæg vedtaget: Nu kan der bygges højere ved skolen

Nu kan der bygges i op til 15 meters højde ved området omkring Funder Skole og hallen. Plan- og Vedudvalget og byrådet har besluttet at vedtage et tillæg til kommuneplanen, som hæver byggehøjden fra 8,5 meter til 15 meter.

Det sker for at give bedre muligheder for at udvide og bygge moderne institutionsbygninger og idrætshaller. Tillægget har været i offentlig høring. Her kom der tre høringssvar. Et svar gik på bekymring om højt byggeri nær personens ejendom.

I forbindelse med planlægningen af udvidelser i området vil Silkeborg Kommune se på muligheden for at nye byggerier bliver med størst mulig afstand til ejendommen.
(Plan- og Vejudvalget, 30.03.2020, punkt 2, byrådet, 27.04.2020, punkt 5)

Del din mening om planen for at udvide skole, hal og børnehave

Du kan snart dele din mening om forslaget til planen, der skal give mulighed for at bygge ny hal og udvide rammerne for børnehaven og skolen og etablere kunstgræsbane og nyt p-område. Byrådet har nemlig godkendt, at planen sendes i høring.  

Planen dækker over et areal på ca. 16,4 ha. Lokalplanen er lavet på baggrund af det områdestudie, som blev godkendt i juni 2019. Der blev i den forbindelse lavet en disponeringsplan, som danner grundlag for lokalplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 30.03.2020, punkt 3, byrådet, 27.04.2020, punkt 5

Pengene til at sammenbinde banestierne er givet

Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget godkendt, at der bruges 1,5 mio. kr. på at forlænge og forbinde de fire banestier – Den Skæve Bane, Kjellerupstien, Gjern Banesti og Bryrup Banesti – ved Trafikterminalen i Silkeborg Midtby.

Sammenbindingen af banestierne sker i en basis-version. Det betyder, at pengene bruges til afmærkning, skiltning, forbedringer af slidlaget og støtteheller til cyklister langs veje og gader.

Derudover anlægges der enkeltrettede cykelstier langs Drewsensvej mellem Vesterbrogade og Toldbodgade. Tiltaget skal ses som første led i udviklingen af et supercykelstinet i Silkeborg.
(Plan- og Vejudvalget, 30.03.2020, punkt 14, byrådet, 27.04.2020, punkt 10)

Prognose: 340 flere elever på skolen i Funder om 13 år

Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. På skolen i Funder er der i dag 404 elever fordelt på 20 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 602 elever fordelt på 25 klasser. I skoleåret 2032/33 forventes der at være 744 elever fordelt på 30 klasser.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra skoleåret 2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Hvor mange bor der i Funder i dag og om 13 år?

I dag bor der 4.593 i Funder. Om 13 år bor der 6.450 ifølge prognosen. Stigningen er der med den næsthøjeste i kommunen bortset fra Grauballe, hvor den nye bydel Eriksborg er planlagt at blive opført.
Lysbro er i denne prognose ikke en del af Funder, men er i stedet en del af Skægkærområdet.

I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812 ifølge prognosen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget befolkningsprognosen til efterretning.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Marts 2020

Ændringer i busplaner for rute 3 vedtaget

Forslaget om færre busafgange på rute 3 har været i høring, og nu er Plan- og Vejudvalget blevet orienteret om, at ændringerne er vedtaget af Midttrafik. I høringsperioden kom der svar, som blandt andet handlede om mødetider på skoler og videre forbindelser til bus og tog. Flere svar gik på at opretholde halvtimes driften på rute 3, som går mellem Lysbro og Hvinningdal.

I november 2019 besluttede Plan- og Vejudvalget at støtte forslaget om at ændre halvtimesdriften til timedrift for at frigive tid, så alle bybusser kan få et ophold på mindst tre minutter på Trafikterminalen, så forbindelser til andre busser og tog bliver forbedret.

Midttrafiks samlede vurdering efter høringssvarene er, at forbedringerne for at sikre forbindelser på Trafikterminalen opvejer ulemperne for kunderne på linje 3.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 38)

De sidste 12 år: 606 nye boliger i Funder-Lysbro - de næste 12 år forventes 863

I Funder-Lysbro er der de sidste 12 år kommet 606 nye boliger. Dermed er Funder-Lysbro det lokalområde, som har fået fjerde flest nye boliger de sidste 12 år blandt lokalområderne. De næste 12 år forventes der at komme 863 nye boliger. Det er også fjerde flest.

Det viser boligprogram for perioden 2020-2032, som Teknik- og Miljøafdelingen har lavet. Boligprogrammet viser en oversigt over forventet antal indflyttede boliger fordelt på område og boligtype. Boligprogrammet ligger til grundlag for befolkningsprognosen.

Boligprogrammet er lavet på baggrund af udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger, aktuelle tendens indenfor byggeriet og igangværende byggesager samt historiske tendenser i områderne.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 45)

Februar 2020

De første streger er sat til udvidelsen af Funder Skole

Afdeling Funder af Funder-Kragelund Skole skal moderniseres og udbygges. Nu har skoleledelsen, medarbejdere og elever i samarbejde med Konsulenthuset Autens lavet et program for, hvordan den nye udgave af skolen skal se ud.

I dag er skolen spredt over flere bygninger uden noget fælles samlingspunkt. For at understøtte fællesskaber på tværs af afdelinger er det for skolen afgørende at få skabt et hjerterum. Hjerterummet skal være det centrale ankomststed. I forbindelse med hjerterummet placeres skolens pædagogiske læringscenter sammen med administration og ledelse, også ønskes centralt og synligt.

Indskolingen og SFO placeres omkring et fællesområde med køkken, garderobe, depoter og forskellige lærings- og opholdsområder. Fra fællesområdet er der adgang til fire årgangsområder med lokaler til de enkelte klasser. Mellemtrinnet og udskolingen placeres også omkring et fælles område. Til mellemtrinnet er der tilknyttet en klub.

Der er sat 58 mio. kr. af til moderniseringen og udbygningen, men det kræver i alt 70 mio. kr. af udbygge skolen, så der er plads nok.
(Børne- og Ungeudvalget, 03.02.2020, punkt 2)

Forlængelse af Den Skæve Bane indtil Silkeborg Trafikterminal

Plan- og Vejudvalget har tidligere besluttet, at Den Skæve Bane skal forlænges og forbindes med Silkeborg Trafikterminal for at skabe en god cykelforbindelse til Silkeborg Midtby. Nu her pengene til projektet formentlig fundet.               

I budgettet for 2020 er der sat 4 mio. kr. af til cykelstiprojekter. Plan- og Vejudvalget er blevet bedt om at anbefale partierne bag budgetaftalen hvilke cykelstiprojekter, der skal prioriteres. Her peger udvalget på sammenbinding af de fire banestier ved trafikterminalen. Så hvis partierne bag budgettet for 2020 følger anbefalingen, så er pengene til at forbinde banestierne fundet.

Forlængelsen af Den Skæve Bane koster ca. 820.000 kr. og vil primært bestå af eksisterende cykelstier. Den Skæve Bane ender i dag ved Funder Ådalsvej. Herfra er der ingen oplagte forbindelser ind til midtbyen, ligesom stien ikke er skiltet frem til Silkeborg Trafikterminal.

Forlængelsen skal ske ved at skilte Den Skæve Bane via Grøndalsgårdsvej og frem til stisystemet langs Damgårdsvej frem til Funder Bakke. Herfra skal ruten følge eksisterende stier langs Funder Bakke og Herningvej frem til krydsningen med Kjellerupstien. Her kobles de to banestier sammen i et fælles forløb ad eksisterende cykelstier langs Herningvej og Vestergade frem til Toldbodgade, hvor stien ad Toldbodgade føres frem til de eksisterende cykelstier langs Drewsensvej og frem til Silkeborg Trafikterminal.

Projektet med at forlænge Den Skæve Bane omfatter bl.a. etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Grøndalsgårdsvej, mindre slidlagsarbejder og kantstensopretninger og sikring af cyklisternes krydsning ved Funder Tværvej/Funder Bakke og skiltning.
(Plan- og Vejudvalget, 03.02.2020, punkt 23)

Januar 2020

Del din mening om nyt boligområde på 270 boliger

Nu kan du snart dele din mening om planerne om at kunne bygge ca. 270 blandede boliger nord for Funder Bygade. Byrådet har nemlig besluttet at sende planerne i høring. Planerne er blevet til på baggrund af et ønske fra en bygherre om at udvikle området fra landbrugsjord til boliger. Planen er, at der i flere af delområderne kan laves enten parcelhuse eller rækkehuse afhængig af efterspørgslen. Men forslaget til lokalplanen giver mulighed for minimum 65-70 parcelhuse i delområde 3. Resten af området kan enten blive med rækkehuse eller parcelhuse.

Forslaget til lokalplanen dækker også den nordlige del af Funder Bygade og Funder Kirkevej for at ændre området til byzone. For enkelte matrikler langs Funder Bygade og Drejergårdsvej vil der være mulighed for udstykning. Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et konkret ønske om udvikling af Funder Bygade 10 til centerfaciliteter i form af boliger og restaurant/butik. Det er taget med i forslaget til lokalplanen.

Planen er, at det nye boligområde skal have vejadgang fra en ny vej – Funder Allé – som går fra Rema 1000-rundkørslen og mod nord til Funder Skolevej. Nørhedevej går i dag igennem området, som efter planen skal blive til nye boliger. Vejen vil derfor blive ændret til en sti. Planerne skal ikke miljøvurderes. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet.
(Plan- og Vejudvalget, 06.01.2020, punkt 8, Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 9, byrådet, 27.01.2020, punkt 4)


Del din mening om tillæg til kommuneplan for skole, hal og børnehave

Fra 11. februar og til 10. marts 2020 kan du dele din mening om forslaget til tillægget til kommuneplanen, som skal sikre at skolen, hallen, idrætsbaner og børnehaven kan udvide.
Tillæg 60 til kommuneplanen vil ændre, hvor højt der kan bygges i området fra 8,5 meter til 15 meter for at kunne rumme moderne skole- og halfaciliteter.

Tillægget er er lavet på baggrund af den lokalplan for området, som er ved at blive lavet. Tillægget til kommuneplanen skal vedtages inden den politiske behandling af forslaget til revisionen af kommuneplanen. Derfor kommer tillægget til høring nu, imens lokalplanen stadig er ved at blive lavet.

Der skal ikke laves en miljøvurdering af planerne. Støj fra boldbaner skal undersøges, og i lokalplanen bliver der lavet bestemmelser, så støjkrav og -niveauer overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 06.01.2020, punkt 7, Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 8, byrådet, 27.01.2020, punkt 6)


Del din mening om udvidelse af Erhvervspark Funder

Byrådet har besluttet at sende forslagene til planerne for en udvidelse af erhvervsområdet ved motorvejstilkørslen i høring, så du kan dele din mening om den. Det er Sports Group Denmark og Sport 24, som ønsker at udvide med et lager- og logistikcenter med personalefaciliteter.

Området, som sportsvirksomhederne vil bygge på, er i alt ca. 13,4 ha og er i dag dyrket mark mellem Silkeborgmotorvejen og Skærskovhedevej. Forslagene til planerne vil gøre det muligt at bygget ét højlager i det sydøstlige hjørne af området på 20 m. De resterende bygninger må blive op til 13 m.

Der er lavet en støjundersøgelse ud fra et fuldt udbygget lager- og logistikcenter. Undersøgelsen viser, at støjgrænserne overholdes i forhold til boliger i det åbne land. Hvis støjen bliver højere end støjgrænserne mod syd, så skal der laves støjskærme. Området er ikke planlagt i kommuneplanen. Derfor skal der laves et tillæg til kommuneplanen. Plan- og Vejudvalget og byrådet har også besluttet, at der skal laves mere præcise bestemmelser om beplantning af friarealer. Der skal ikke laves en miljøvurdering af planerne.
(Plan- og Vejudvalget, 06.01.2020, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 07.01.2020, punkt 7, byrådet, 27.01.2020, punkt 3)