Politiske beslutninger 2020

Nedenfor kan du få et overblik over de politiske beslutninger, som er truffet vedrørende Funder-Lysbro lokalområde i 2020.

December 2020

Kommuneplanen vedtaget for de næste 12 år

Fra 17. august til 12. oktober har kommuneplanen for de næste 12 år været i høring. Her kom der 896 høringssvar. Teknik- og Miljøafdelingen har læst og kommenteret på høringssvarene. Dem kan du finde her: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/15080
Høringssvarene har betydet flere ændringer i kommuneplanen. For Funder er der lavet tre ændringer. Et område omkring en gravhøj ved Silkeborgmotorvejen får sin egen kommuneplansramme som rekreativt område, og så ændres der på rammerne omkring Sejlgård i forhold til, hvad der er til boliger og til rekreative formål.

Kommuneplanen skal løbende revideres, og der er listet tre tillæg op, som skal laves for Funder-Lysbro i perioden for kommuneplanen. Det er større ændringer, som kræver en ny høring og inddragelse af borgere. Tillæggene er en overordnet plan for Funder Kirkeby, en revidering af detailhandlen i Funder og Lysbro og Funder som stationsby med eget trinbræt.

Og så skal der arbejdes videre med et rekreativt areal langs motorvejen ved Funder Kirkeby. Byrådet har vedtaget Kommuneplan 2020-2032.
(Plan- og Vejudvalget, 07.12.2020, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15.12.2020, punkt 17, byrådet, 21.12.2020, punkt 6)

Fra SFO til børnehus: Lærkehuset en del af løsningen på pladsmanglen

Lærkehuset skal fra 2022 bruges som børnehus og være en del af løsningen med at finde plads til pasning af de 0-6-årige. Det har Børne- og Ungeudvalget besluttet.

Lærkehuset hænger fysisk sammen med Funder Børnehus, og lokalerne på 699 m2 egner sig godt til børnehus. Lokalerne skal dog renoveres, og der skal etableres nye toiletter og puslepladser og evt. nye legepladser.

Fra midten af 2021 overtager Funder Børnehus Lærkehuset, så resten af året kan bruges på planlægning og renovering. Det vil skabe 80 nye pladser i børnehuset. Der skal bygges nye lokaler til SFO’en og 0. klasse. Indtil da vil der være behov for midlertidige lokaler som pavilloner.

Der er stadig behov for at bygge to nye børnehuse frem mod 2025. Den ene er i gang med at blive planlagt, og Børne- og Ungeudvalget anbefaler, at de skal kunne have plads til ca. 100 børn hver.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.12.2020, punkt 4)

Der skal søges tilladelse på bagkant til rydning af skov ved Vestre Ringvej

Selvom det er flere år siden, at der blev ryddet skov der, hvor boligområdet Lysbrolysningen i dag ligger, så beder Silkeborg Kommune den ansvarlige for rydningen at søge tilladelse til rydningen. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet.

Det er byrådsmedlem Peter Sig Kristensen, som har bedt udvalget tage sagen op. Han skriver, at da lokalplanen for Lysbrolysningen blev behandlet i 2018 og 2019, blev det ikke oplyst, at området skulle bevares som skov, som var konklusionen efter en undersøgelse i 2010.
Der blev i behandlingen af lokalplanen heller ikke oplyst om, at byrådet i december 2018 fik at vide, at der blev fældet skov i 2015, som der ikke blev søgt om tilladelse til.
(Klima- og Miljøudvalget, 02.12.2020, punkt 14)

Boliger på Fårdalen får dispensation fra byggelinjen

Det har vist sig, at en række huse på Fårdalen i Funder er opført uden for byggefeltet i områdets lokalplan og derfor overskrider kravet om afstand til skel.
Nu er der kommet en ansøgning fra bygherren om at flytte en del af Damgårdsvej mod nord, så boligerne overholder den rigtige afstand på 5 meter vejen. I den forbindelse er det nødvendigt at rørlægge en del af grøften, som før var åben. Det må den ikke være ifølge lokalplanen, så det har bygherre søgt om dispensation ti.

Selvom vejen flyttes, at dele af boligerne på Fårdalen ikke placeret der, hvor det var meningen, der skulle bygges. Det strider også med lokalplanen, og det har bygherre også søgt om dispensation fra.

Plan- og Vejudvalget har besluttet give dispensationerne.
(Plan- og Vejudvalget, 07.12.2020, punkt 13)

Ellingbanen får bedre forhold i 2021

3 mio. kr. er der sat af til forbedringer af Ellingbanen. Silkeborg Speedway Klub og Silkeborg Motor Sport er de to klubber, der bruger banen, og de har givet deres ønsker til, hvad pengene skal bruges til.

Silkeborg Motorsport ønsker et kamerasystem, der overvåger, om der ligger andre kørere på banen efter styrt og advarer de andre kørere. Vandingsanlæg til at mindske støvgener. Opdatering af tidtagningssystem. En container som sanatorierum, hvor tilskadekomne kan behandles. En gravemaskine til at vedligeholde banen.

Silkeborg Speedwayklub baner fungerer godt, men klubbens toilet og omklædning er nedslidte eller utidssvarende, ligesom faciliteter til officials og dommere er mangelfulde. Derfor ønsker de nye lokaler i modulelementer.

Det er i alt ønsker for ca. 2,3 mio. kr., når man tager de 370.000 kr. med, som er brugt til nødvendige forbedringer af banesikkerheden og til undersøgelser af støjpåvirkninger, fordi klubberne skal bruge det til en ansøgning omkring ændrede køretider i 2021.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt, at pengene bruges på klubbernes ønsker. Det forventes, at ønskerne kan gennemføres i 2021.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.12.2020, punkt 4)

November 2020

Plan for udvidelse og nybyggeri af 0-6 års-institutioner færdig til årsskiftet

Der er generelt et pres på kapaciteten på 0-6 års institutioner i Silkeborg Kommune – og presset er bl.a. særligt stor i Funder.
Byrådsmedlem Peter Sig Kristensen har i den forbindelse anmodet om at få udarbejdet en plan for udvidelse og nybyggeriet af 0-6 års institutioner. Anmodningen lyder på, at Silkeborg Kommunes administration inden årsskiftet 2020/2021 udarbejder en plan for udvidelse og nybyggeri af 0-6 års-institutioner. Planen skal senest præsenteres for Børne- og Ungeudvalget i januar 2021.
Budgettet for 2021 og overslagsår har afsat økonomi til at øge tempoet for udvidelse og nybyggeri af 0-6 års-institutioner.
Børne- og Ungeudvalget har godkendt Peter Sig Kristensens anmodning.
(Børne- og Ungeudvalget, 02.11.2020, punkt 12)

Plan godkendt for hvordan ønskerne til ombygning af Lysbro Uddannelsescenter fastlægges

I oktober 2020 drøftede Socialudvalget behovet for ændringer af de fysiske rammer på Lysbro Uddannelsescenter. Nu er Socialudvalget blevet præsenteret for en plan for, hvordan arbejdet med at få fastlagt ønskerne til ændringer af de fysiske rammer skal forløbe.
Forslaget til planen er, at inddrage eleverne, medarbejderne og bestyrelsen fra november 2020 til februar 2021 og få deres ønsker til ombygninger beskrevet og prioriteret.

Fra februar til marts 2021 vil Socialafdelingen sammen med Ejendomme lave et bud på, hvad det vil koste. I marts-april 2021 vil Socialudvalget tage stilling til ønskerne og sende dem til byrådets budgetforhandlinger for 2022.
Socialudvalget har godkendt planen med enkelte justeringer i forhold til tidsplanen.
(Socialudvalget, 03.11.2020, punkt 8)

Oktober 2020

Plan for nyt børnehus sat i gang

Der er nu sat gang i arbejdet med at lave en lokalplan for et nyt børnehus, som lige nu går under navnet daginstitution Funder Trindager, mellem Nørhedevej, Funder Kirkevej og Funder Skolevej, hvor der i dag er landbrugsjord.
Øst for placeringen er der vedtaget en ny lokalplan for et nyt boligområde. Ifølge den plan skal Funder Allé forlænges mod nord, og det er forslaget, at den forlængelse skal bruges som adgangsvej til det nye børnehus.
Forslaget kommer til at indeholde børnehus, legeplads, p-pladser en grøn kile over mod søen og allétræer langs Funder Allé.
(Plan- og Vejudvalget, 05.10.2020, punkt 23)

Er rammerne på Lysbro Uddannelsescenter passende?

Socialudvalget har bedt om, at udvalget tager en indledende drøftelse af de fysiske rammer på Lysbro Uddannelsescenter med input fra den lokale funktionsleder Søren Mørch Sørensen.
Lysbro Uddannelsescenter består af STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning), dagtilbuddet Lysbro KUNST og Lysbro Kantine. Rammerne består af en ældre skolehovedbygning fra 1934 og tilbygninger som der løbende er kommet til senest i 2016.
Hovedbygningen i fire niveauer er ikke bygget til handicappede – især ikke kørestolsbrugere. Der er ikke lift til alle niveauer, der er trapper ude og inde, hvor der ikke er køreramper og så er der døre, korridorer og mellemgange, som er vanskelige at bruge i kørestol, og der er et generelt behov for istandsættelse. I de nyere tilbygninger og udendørs er der gode forhold.
Efter drøftelsen har Børne- og Ungeudvalget ønsket at få konkretiseret flere muligheder, begrænsninger og behov i samarbejde med ledere og medarbejdere hos Lysbro Uddannelsescenter, inden udvalget skal drøfte rammerne igen.
(Socialudvalget, 06.10.2020, punkt 8)

Fremskudt rådgivning styrker børn og unges trivsel

I skoledistriktet Funder-Kragelund er der afsat 37 timer om ugen til fremskudt rådgivning. De er tiltænkt til, at man kan indgå i skilsmissegrupper og andre behovsopstående grupper. Den fremskudte rådgiver har også en opsøgende funktion i ungdomsklubber.
Fremskudt rådgivning skal være med til at styrke børn og unges trivsel. Der er fokus på at håndtere evt. bekymringer og udfordringer, inden de udvikler sig.
Den fremskudte rådgivning giver mulighed for sparring til skoler og dagtilbud i forhold til tidlige tegn på mistrivsel. Børn, unge og forældre kan også selv henvende sig for rådgivning.
Børne- og Ungeudvalget er blevet orienteret om den fremskudte rådgivning.
(Børne- og Ungeudvalget, 5.10.2020, punkt 2)

September 2020

Penge til at løse pladsmanglen

Parterne bag budgetaftalen for 2021 og de næste tre år er enige om, at bruge 40 mio. kr. i 2021 og 2023 på at løse problemerne med pladsmangel i børnehaver og vuggestuer i Funder og i Balle.
Derudover sættes der 5,5 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. hvert år de næste tre år til at håndtere akutte pladsudfordringer og 3 mio. kr. i 2023 til at renovere børnehaver.
Skolen i Funder er også udfordret af flere børn, og her er der i 2021-2024 afsat i alt 69 mio. kr. til renovering og udbygning af skolen.
Der er også i Funder et behov for ny hal, og parterne er enige om, at de i forbindelse med budgetlægningen for 2022 vil undersøge mulighederne for eventuel finansiering af en ny hal.
(Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24, 17.09.2020)

August 2020

Lokalplan vedtaget: Skolen, hallen, idrætsbaner og børnehaven kan udvide

Den lokalplan, der gør det muligt at bygge ny hal og udvide rammerne for børnehaven og skolen og etablere kunstgræsbane og nyt p-område, er nu vedtaget af byrådet med få ændringer.
Planen dækker over et areal på ca. 16,4 ha. Lokalplanen er lavet på baggrund af det områdestudie, som blev godkendt i juni 2019. Der blev i den forbindelse lavet en disponeringsplan, som danner grundlag for lokalplanen.
Lokalplanen har været i fem ugers høring, og der kom fire indsigelser, som har medført to ændringer: Nu skal vejmyndigheden give tilladelse til anlæg foran og indenfor vejbyggelinjen, og der er føjet en sætning til lokalplanens redegørelse, om at naturbeskyttelseslovens § 21 gælder for skiltning i det åbne land.
(Plan- og Vejudvalget 10.08.2020, punkt 3, byrådet 24.08.2020)

Løsninger på pladsmangel på Funder-Kragelund Skole drøftet

17. august 2020 afholdte Børne- og Ungeudvalget møde omkring den aktuelle pladsmangel på Funder-Kragelund Skole, afdeling Funder.
Skolebestyrelsen fra Funder-Kragelund Skole, Vestre Skole og Hvinningdal Skole deltog i mødet. Der var fokus på at finde og drøfte mulige løsninger på problemet med pladsmanglen.
Børne- og Ungeudvalget vurderer, at det forventede forslag til anlægsbudget for 2021 og 2022-2029 vil gøre det muligt at løse pladsmanglen på Funder-Kragelund Skole.
(Børne- og Ungeudvalget, 25.08.2020, punkt 2)

Juni 2020

Del din mening om kommuneplanen: Hvordan skal Funder og Lysbro udvikle sig?

Byrådet har godkendt et forslag til kommuneplanen, som beskriver, hvordan den fysiske udvikling de næste 12 år skal være.
Fra 17. august 2020 til 12. oktober 2020 kan du dele din mening om forslaget. Fra 1. september til 1. oktober holder lokalrådene borgermøde om forslaget til kommuneplanen, hvor Silkeborg Kommune deltager, som Midtjyllands Avis også dækker.
For Funder og Lysbro er nogle af de væsentligste ændringer i forslaget, at på Funder Bygade 47-51 fjernes kravet om butikker i stueetagen, mulighed for et nyt erhvervsområde nord for Funder Kirkevej langs motorvejen, mulighed for nye boligområder ved Skærskovhedevej og nord for Funder Kirkevej og nyt område ved Herningvej 37 til butikker i Lysbro.
Kommuneplanen er et resultat af krav, ønsker og forslag fra mange sider både statslige interesser, byrådets ambitioner, byggeansøgninger og idéer fra borgere. Se forslaget til kommuneplanen her: https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2020, punkt 6, byrådet, 22.06.2020, punkt 9)

Funder Jagtforening skal have ny skydebane: Placeringer i Abildskov Plantage undersøges

Funder Jagtforening mistede sin skydebane i Abildskov Plantage, da Silkeborgmotorvejen kom til. Siden har foreningen ønsket sig en ny bane. Nu har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at deres ønske skal imødekommes, og derfor skal to placeringer i Abildskov Plantage undersøges.
Det ene område ligger i den sydlige del af plantagen ved siden af Funder Skyttekreds’ skydebane, som skal søge om en ny miljøgodkendelse, da deres er udløbet. Placeringen har tidligere været i spil, da Funder Jagtforening i 2011 søgte om miljøgodkendelse til en skydebane. En ny tilkørselsvej fra vest er nødvendig for denne placering.
Det andet område ligger i den nordlige del af plantagen. Området har tidligere været brugt til juletræsplantage og er i dag spredte buske og træer. Placeringen er tættere på naboer, men på grund af størrelsen og mulig skudretning mod syd, vil det sandsynligvis også være her, at der kan støjdæmpes mest. Funder Jagtforening foretrækker denne placering.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 14)

Færre busafgange i Funder Kirkeby fra sommeren 2021

Midttrafik og Silkeborg Kommune har analyseret den kollektive trafik i Silkeborg Kommune. Det har resulteret i flere ændringer til Trafikplanen i 2021. Plan- og Vejudvalget har blandt andet besluttet, at der skal være en minimumsbetjening afhængig af byernes størrelse, og at busser, der kører med under 2 kunder i gennemsnit på skoledage og ture med under 5 kunder på øvrige dage nedlægges eller bliver lavet om til flexbusture.
Bybuslinje 5 betjener Lysbro, Funder og Funder Kirkeby i ½-timedrift. Indbyggertallet i Funder Kirkeby er 593, og derfor er der ingen eller kun få kunder med på en del af turene.
Derfor ændres buskørslen, så bybussen kun betjener Funder Kirkeby i timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekender. Bybussen skal fortsat betjene Lysbro og Funder som hidtil.
(Plan- og Vejudvalget, 08.06.2020, punkt 27)

Ingen bolig på Lysbrohøjen 28C

Der bliver alligevel ingen bolig på Lysbrohøjen 28C, efter byrådet har besluttet at ophæve lokalplanen, der gælder for grunden.
I 2017 blev lokalplanen for Lysbrohøjen 28C vedtaget, så der kunne bygges en bolig på grunden, og i 2018 gav Silkeborg Kommunen dispensation fra naturbeskyttelseslovens.
Men Miljø- og fødevareklagenævnet ændrede dispensationen til et afslag, så der ikke kunne gives dispensation. Derfor er det ikke muligt at bygge en bolig på Lysbrohøjen 28C.
(Plan- og Vejudvalget, 11.06.2020, punkt 3, byrådet, 22.06.2020, punkt 8)

Kloakering af Herningvej 100

Klima- og Miljøudvalget og byrådet har godkendt et tillæg til spildevandsplanen, som gør det muligt at lave spildevandskloakker til de nye etageboliger på Herningvej 100. Silkeborg Forsyning leverer en spildevandsledning til området, mens boligområdet selv håndterer regnvand på arealet.
På den måde skal der ikke gives plads til Silkeborg Forsynings regnvandsbassin, når regnvandet skal renses og forsinkes i regnbede med filterjord, inden det ledes til Sandemandsbækken og Ørnsø. Tillægget handler også om at oprette et regnvandslaug, som skal stå for drift og vedligehold af et fælles, privat regnvandssystem.
Bliver tillægget godkendt, bliver det sendt i otte ugers høring, så du kan dele din mening om tillægget.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.06.2020, punkt 15, byrådet, 22.06.2020, punkt 3)

Maj 2020

Planer for nyt boligområde ved Funder Nørreskov er vedtaget

Byrådet har vedtaget planerne, der gør det muligt at bygge cirka 270 blandede boliger nord for Funder Bygade. Planerne gør det også muligt at udstykke enkelte matrikler langs Funder Bygade og Drejergårdsvej, og at Funder Bygade 10 kan bruges centerfaciliteter i form af boliger, restaurant eller butik.
Inden planerne blev vedtaget, har de været i otte ugers høring. Her kom der 93 høringssvar. Hovedparten giver udtryk for bekymring omkring kapaciteten på skole og øvrige institutioner i Funder, hvis der gives tilladelse til at bygge de cirka 270 boliger.
Efter planerne har været i høring er der lavet otte ændringer, som også er blevet vedtaget sammen med planerne.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 22, byrådet, 25.05.2020, punkt 3)

Behov for to nye børnehuse i Funder

Selvom Funder Børnehus bliver udvidet med 80 pladser, skal der bygges to nye børnehuse i Funder for at følge med i behovet for pasning. Det er vurderingen og ønsket fra Børne- og Ungeudvalget, viser et udkast til anlægsbudgettet for 2021-2029.

Forslaget til de nye børnehuse er, at det ene skal være på mindst 1.600 m2 på en 16.000 m2 stor grund med plads til 160 børn, og at den skal planlægges og bygges i 2021 og 2022 og klar til brug i 2023. Forslaget er, at den placeres i den vestlige del af Funder syd for hovedvejen og tæt på motorvejen, hvor der er udlagt et privatejet areal til offentligt formål.
Forslaget til det andet børnehus er, at det skal være på mindst 1.200 m2 på en 12.000 m2 stor grund med plads til 120 børn, som skal stå færdig i 2025 for at, der er pladser nok i Funder til de mindste børn.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.05.2020, punkt 6 og 7)

Børne- og Ungeudvalget bekymret: Pladsmangel på skolen i Funder

Fra 2021/22 er der mangel på lokaleplads på Funder-Kragelund Skole afd. Funder på grund af den forventede stigning i elever. Børne- og Ungeudvalget har udtrykt bekymring for pladsmanglen og bemærker, at der fortsat skal være ekstra fokus på at være på forkant med udviklingen.
Der er planlagt en renovering af skolen i Funder, som der er givet 58 mio. kr. til. Derudover er der behov for udbygning med et 3. spor. I skoleåret 2021/22 kommer den første årgang med det 3. spor, og fra 2023/24 begynder skolen for alvor at blive 3-sporet. Derfor kan det blive nødvendigt med midlertidige lokaler på skolen.
Den forventede mangel på lokaleplads bygger på elevtalsprognosen, som er blevet lavet i marts 2020, som bygger ovenpå en befolkningsprognose fra samme år med flere parametre tilføjet som børn, der venter ét år med at starte i skole og interne skoleskift.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.05.2020, punkt 3, 4 og 5)

Planerne for udvidelse af Erhvervspark Funder vedtaget

Det har byrådet besluttet. Det betyder, at Sports Group Denmark og Sport 24 kan udvide med et lager- og logistikcenter med personalefaciliteter ved Skærskovhedevej ved motorvejstilkørslen med mulighed for at højlager på 20 m, mens de andre bygninger må være 13 m.
Inden planerne blev vedtaget, har de været i høring. Her kom der fire høringssvar. Efter høringen er der blevet lavet syv ændringer, som er blevet en del af den vedtagne plan. Det er blandt andet, at beplantningen skal understøtte muligheden for biodiversitet i området.
Funder-Lysbro Lokalråd havde i deres høringssvar udtrykt, at de gerne havde set, at højlageret skulle placeres i det nordøstlige hjørne i stedet for det sydøstlige hjørne, og at der blev etableret en cykelsti mod området og en rekreativ sti igennem det.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 21, byrådet, 25.05.2020, punkt 2)

Vejnavne er fundet til nyt boligområde ved Funder Nørreskov

Vejenes navne bliver Funder Trindkær og Funder Trindager. Det har Plan- og Vejudvalget besluttet. Navnet Trindager stammer fra 1700-tallet, hvor det var områdets navn nord for Toftvej.
Beslutningen er truffet efter, at ejerne af området og lokalrådet har givet deres forslag til navne.
Lokalrådet foreslog navnene: Trindager, Trindagervej, Trindagervænget, mens ejerne foreslog navnene Funder Søvej og Funder Lykkevej.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 3)

Vejændringer godkendt ved nyt boligområde ved Funder Nørreskov

Byrådet har godkendt af en del af den offentlige vej Nørhedevej nedlægges, og at resten lægges om og bliver privat fællessti. I stede skal Funder Allé forlænges fra rundkørslen mod nord og være primær vej for det nye boligområde ved Funder Nørreskov.

Samtidig har byrådet godkendt, at Funder Kirkevej lukkes ved Funder Allé for at lede biltrafik udenom det centrale Funder for at skabe et mere sikkert sted at færdes blandt andet for skolebørn, der skal til og fra skole via Funder Kirkevej.
Funder Kirkvej bliver derfor lukket for gennemkørende trafik og bliver i stedet klassificeret som sti hen til Funder Skolevej. Der laves desuden en stitunnel under Funder Allé fra Funder Kirkevej, og der bliver lavet stiforbindelse fra Drejergårdsvej gennem det nye boligområde.
Ændringerne har været i høring, og her kom der seks høringssvar. Flere mener ikke, at Funder Kirkevej skal lukkes, fordi det giver længere køretid. Funder-Lysbro Lokalråd støtter lukning af Funder Kirkevej, fordi det vil betyde en sikker skolevej uden trafik et langt stykke frem mod skolen fra det nye boligområde.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 5, byrådet, 25.05.2020, punkt 5)

Skal nyt ankomstområde på anlægsbudgettet i 2021?

Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet et udkast over hvilke projekter, de gerne ser, der skal på anlægsbudgettet for 2021-2029. Et af de projekter, der er med i udkastet, er et samlet ankomstområde.
Projektet omfatter p-areal, kiss&ride og torv, som skal være samlingspunkt og vejviserlokation i området. Skolen skal udvides fra 2021-2024, og det ville være en fordel at få lavet ankomstområdet, inden skolebyggeriet begynder.
Funder Lokalråd og Funder-Kragelund Skole er i gang med at udfolde torvets funktion som mødested og vejvisningslokation, og der er sendt en ansøgning til puljen for byforskønnelse om 225.000 kr. Den her del vil kunne udføres sidst i 2022 på grund af skolebyggeriet.
Projektet er et af mange, som der ikke er sat penge af til. Det forventes, at der skal bruges 1,8 mio. kr., som er foreslået at komme på anlægsbudgettet i 2021. I august drøfter byrådet et oplæg til anlægsbudgettet og om projektet skal være en del af det.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 04.05.2020, punkt 6)

Skal forlængelse af Vestre Højmarksvej på budgettet?

Plan- og Vejudvalget har drøftet et udkast over hvilke nye veje, stier og broer, de gerne ser, der skal på anlægsbudgettet for 2021-2029. Et af de projekter, der er med i udkastet, er en forlængelse af Vestre Højmarksvej fra Eidervej i Hvinningdal til rundkørslen ved motorvejsrampen på Funder Kirkevej, så tilgængeligheden forbedres mellem motorvejen mod vest.
Projektet er et af flere ønskede vejprojekter, som der ikke er sat penge af til. Hvis der skal findes penge til projektet og andre afgørende vejprojekter i kommunen, så skal hele vejområdet have minimum 80 mio. kr. om året til at bygge for.
Det forventes, at vejen vil koste 30 mio. kr., som skal sættes af henover årene 2027-2029. I august drøfter byrådet et oplæg til anlægsbudgettet og om fordelingsvejen på anlægsbudgettet.
(Plan- og Vejudvalget, 04.05.2020, punkt 15)

Vandprojekt ved Funder Å skal sikre bedre vandkvalitet i Ørnsø

Ved Funder Å har Silkeborg Kommune fået tilskud af Landbrugsstyrelsen til et fosforvådområde på et 16 ha stort område, som skal reducere udledningen af fosfor til Ørnsø. Mindre fosfor betyder færre alger og mere klart vand.
For at kunne gennemføre lavbundsprojektet skal lodsejerne af jorden frivilligt ville være med. Når der er lavet en aftale med dem, skal der laves en detailprojektering af anlægsarbejdet, så det kan gennemføres, når de nødvendige tilladelser er på plads.
Vandprojektet ved Funder Å er ét af fire, som Silkeborg Kommune har fået tilskud til. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om planerne
(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2020, punkt 7)

Vedtaget: Reservering af arealer til håndtering af spilde- og regnvand

En del af spildevandssystemet i Funder er gammelt og slidt. Derfor skal en ny pumpestation, regnvandsbassin, nye spildevands- og regnvandsledninger og en ny transportledning mellem Funder og Hvinningdal aflaster store dele af det ældre system.
Derudover skal projektet håndtere regnvand og spildevand fra en byggemodning på Funder Allé og et kommende boligområde ved Funder Nørskov. Med projektet forventes det, at der bliver udledt væsentligt mindre regnvandsopblandet spildevand til Sandemandsbæk.
Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, at tillægget til spildevandsplanen, som gør det muligt, er vedtaget.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.10.2019, punkt 16)

Frist for at tilslutte sig fjernvarme nærmer sig

Omkring 700 ud af 1.000 ejendomme i Funder, Funder Kirkeby og Lysbro har tilsluttet sig fjernvarmen. De sidste cirka 300 ejendomme får et informationsbrev om, at fristen for at koble sig på fjernvarmen udløber i marts 2021.
Byrådet besluttede i 2012, at de 1.000 ejendomme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby skulle have pligt til at tilslutte sig fjernvarme. Baggrunden for beslutningen er at reducere CO2-udledninger.
Der blev givet en frist på 9 år og til marts næste år udløber fristen. Tilslutningspligt betyder, at man har pligt til at betale til det fælles fjernvarmesystem. Der er ikke pligt til at aftage fjernvarme.
Silkeborg Forsyning A/S følger op på brevet fra Silkeborg Kommune ved at sende informationsmateriale om tilslutning til fjernvarme til de berørte ejendomme. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2020, punkt 17)

April 2020

Tillæg vedtaget: Nu kan der bygges højere ved skolen

Nu kan der bygges i op til 15 meters højde ved området omkring Funder Skole og hallen. Plan- og Vedudvalget og byrådet har besluttet at vedtage et tillæg til kommuneplanen, som hæver byggehøjden fra 8,5 meter til 15 meter.

Det sker for at give bedre muligheder for at udvide og bygge moderne institutionsbygninger og idrætshaller. Tillægget har været i offentlig høring. Her kom der tre høringssvar. Et svar gik på bekymring om højt byggeri nær personens ejendom.

I forbindelse med planlægningen af udvidelser i området vil Silkeborg Kommune se på muligheden for at nye byggerier bliver med størst mulig afstand til ejendommen.
(Plan- og Vejudvalget, 30.03.2020, punkt 2, byrådet, 27.04.2020, punkt 5)

Del din mening om planen for at udvide skole, hal og børnehave

Du kan snart dele din mening om forslaget til planen, der skal give mulighed for at bygge ny hal og udvide rammerne for børnehaven og skolen og etablere kunstgræsbane og nyt p-område. Byrådet har nemlig godkendt, at planen sendes i høring.  

Planen dækker over et areal på ca. 16,4 ha. Lokalplanen er lavet på baggrund af det områdestudie, som blev godkendt i juni 2019. Der blev i den forbindelse lavet en disponeringsplan, som danner grundlag for lokalplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 30.03.2020, punkt 3, byrådet, 27.04.2020, punkt 5

Pengene til at sammenbinde banestierne er givet

Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget godkendt, at der bruges 1,5 mio. kr. på at forlænge og forbinde de fire banestier – Den Skæve Bane, Kjellerupstien, Gjern Banesti og Bryrup Banesti – ved Trafikterminalen i Silkeborg Midtby.

Sammenbindingen af banestierne sker i en basis-version. Det betyder, at pengene bruges til afmærkning, skiltning, forbedringer af slidlaget og støtteheller til cyklister langs veje og gader.

Derudover anlægges der enkeltrettede cykelstier langs Drewsensvej mellem Vesterbrogade og Toldbodgade. Tiltaget skal ses som første led i udviklingen af et supercykelstinet i Silkeborg.
(Plan- og Vejudvalget, 30.03.2020, punkt 14, byrådet, 27.04.2020, punkt 10)

Prognose: 340 flere elever på skolen i Funder om 13 år

Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. På skolen i Funder er der i dag 404 elever fordelt på 20 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 602 elever fordelt på 25 klasser. I skoleåret 2032/33 forventes der at være 744 elever fordelt på 30 klasser.

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra skoleåret 2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for 2021.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Hvor mange bor der i Funder i dag og om 13 år?

I dag bor der 4.593 i Funder. Om 13 år bor der 6.450 ifølge prognosen. Stigningen er der med den næsthøjeste i kommunen bortset fra Grauballe, hvor den nye bydel Eriksborg er planlagt at blive opført.
Lysbro er i denne prognose ikke en del af Funder, men er i stedet en del af Skægkærområdet.

I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812 ifølge prognosen. Økonomi- og Erhvervsudvalget har taget befolkningsprognosen til efterretning.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)

Marts 2020

Ændringer i busplaner for rute 3 vedtaget

Forslaget om færre busafgange på rute 3 har været i høring, og nu er Plan- og Vejudvalget blevet orienteret om, at ændringerne er vedtaget af Midttrafik. I høringsperioden kom der svar, som blandt andet handlede om mødetider på skoler og videre forbindelser til bus og tog. Flere svar gik på at opretholde halvtimes driften på rute 3, som går mellem Lysbro og Hvinningdal.

I november 2019 besluttede Plan- og Vejudvalget at støtte forslaget om at ændre halvtimesdriften til timedrift for at frigive tid, så alle bybusser kan få et ophold på mindst tre minutter på Trafikterminalen, så forbindelser til andre busser og tog bliver forbedret.

Midttrafiks samlede vurdering efter høringssvarene er, at forbedringerne for at sikre forbindelser på Trafikterminalen opvejer ulemperne for kunderne på linje 3.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 38)

De sidste 12 år: 606 nye boliger i Funder-Lysbro - de næste 12 år forventes 863

I Funder-Lysbro er der de sidste 12 år kommet 606 nye boliger. Dermed er Funder-Lysbro det lokalområde, som har fået fjerde flest nye boliger de sidste 12 år blandt lokalområderne. De næste 12 år forventes der at komme 863 nye boliger. Det er også fjerde flest.

Det viser boligprogram for perioden 2020-2032, som Teknik- og Miljøafdelingen har lavet. Boligprogrammet viser en oversigt over forventet antal indflyttede boliger fordelt på område og boligtype. Boligprogrammet ligger til grundlag for befolkningsprognosen.

Boligprogrammet er lavet på baggrund af udbygningsmuligheder i vedtagne lokalplaner og Kommuneplan 2017-2028, igangværende lokalplaner og efterspørgslen efter boliger, aktuelle tendens indenfor byggeriet og igangværende byggesager samt historiske tendenser i områderne.
(Plan- og Vejudvalget, 02.03.2020, punkt 45)

Februar 2020

De første streger er sat til udvidelsen af Funder Skole

Afdeling Funder af Funder-Kragelund Skole skal moderniseres og udbygges. Nu har skoleledelsen, medarbejdere og elever i samarbejde med Konsulenthuset Autens lavet et program for, hvordan den nye udgave af skolen skal se ud.

I dag er skolen spredt over flere bygninger uden noget fælles samlingspunkt. For at understøtte fællesskaber på tværs af afdelinger er det for skolen afgørende at få skabt et hjerterum. Hjerterummet skal være det centrale ankomststed. I forbindelse med hjerterummet placeres skolens pædagogiske læringscenter sammen med administration og ledelse, også ønskes centralt og synligt.

Indskolingen og SFO placeres omkring et fællesområde med køkken, garderobe, depoter og forskellige lærings- og opholdsområder. Fra fællesområdet er der adgang til fire årgangsområder med lokaler til de enkelte klasser. Mellemtrinnet og udskolingen placeres også omkring et fælles område. Til mellemtrinnet er der tilknyttet en klub.

Der er sat 58 mio. kr. af til moderniseringen og udbygningen, men det kræver i alt 70 mio. kr. af udbygge skolen, så der er plads nok.
(Børne- og Ungeudvalget, 03.02.2020, punkt 2)

Forlængelse af Den Skæve Bane indtil Silkeborg Trafikterminal

Plan- og Vejudvalget har tidligere besluttet, at Den Skæve Bane skal forlænges og forbindes med Silkeborg Trafikterminal for at skabe en god cykelforbindelse til Silkeborg Midtby. Nu her pengene til projektet formentlig fundet.               

I budgettet for 2020 er der sat 4 mio. kr. af til cykelstiprojekter. Plan- og Vejudvalget er blevet bedt om at anbefale partierne bag budgetaftalen hvilke cykelstiprojekter, der skal prioriteres. Her peger udvalget på sammenbinding af de fire banestier ved trafikterminalen. Så hvis partierne bag budgettet for 2020 følger anbefalingen, så er pengene til at forbinde banestierne fundet.

Forlængelsen af Den Skæve Bane koster ca. 820.000 kr. og vil primært bestå af eksisterende cykelstier. Den Skæve Bane ender i dag ved Funder Ådalsvej. Herfra er der ingen oplagte forbindelser ind til midtbyen, ligesom stien ikke er skiltet frem til Silkeborg Trafikterminal.

Forlængelsen skal ske ved at skilte Den Skæve Bane via Grøndalsgårdsvej og frem til stisystemet langs Damgårdsvej frem til Funder Bakke. Herfra skal ruten følge eksisterende stier langs Funder Bakke og Herningvej frem til krydsningen med Kjellerupstien. Her kobles de to banestier sammen i et fælles forløb ad eksisterende cykelstier langs Herningvej og Vestergade frem til Toldbodgade, hvor stien ad Toldbodgade føres frem til de eksisterende cykelstier langs Drewsensvej og frem til Silkeborg Trafikterminal.

Projektet med at forlænge Den Skæve Bane omfatter bl.a. etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Grøndalsgårdsvej, mindre slidlagsarbejder og kantstensopretninger og sikring af cyklisternes krydsning ved Funder Tværvej/Funder Bakke og skiltning.
(Plan- og Vejudvalget, 03.02.2020, punkt 23)

Januar 2020

Del din mening om nyt boligområde på 270 boliger

Nu kan du snart dele din mening om planerne om at kunne bygge ca. 270 blandede boliger nord for Funder Bygade. Byrådet har nemlig besluttet at sende planerne i høring. Planerne er blevet til på baggrund af et ønske fra en bygherre om at udvikle området fra landbrugsjord til boliger. Planen er, at der i flere af delområderne kan laves enten parcelhuse eller rækkehuse afhængig af efterspørgslen. Men forslaget til lokalplanen giver mulighed for minimum 65-70 parcelhuse i delområde 3. Resten af området kan enten blive med rækkehuse eller parcelhuse.

Forslaget til lokalplanen dækker også den nordlige del af Funder Bygade og Funder Kirkevej for at ændre området til byzone. For enkelte matrikler langs Funder Bygade og Drejergårdsvej vil der være mulighed for udstykning. Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et konkret ønske om udvikling af Funder Bygade 10 til centerfaciliteter i form af boliger og restaurant/butik. Det er taget med i forslaget til lokalplanen.

Planen er, at det nye boligområde skal have vejadgang fra en ny vej – Funder Allé – som går fra Rema 1000-rundkørslen og mod nord til Funder Skolevej. Nørhedevej går i dag igennem området, som efter planen skal blive til nye boliger. Vejen vil derfor blive ændret til en sti. Planerne skal ikke miljøvurderes. Det har Klima- og Miljøudvalget besluttet.
(Plan- og Vejudvalget, 06.01.2020, punkt 8, Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 9, byrådet, 27.01.2020, punkt 4)


Del din mening om tillæg til kommuneplan for skole, hal og børnehave

Fra 11. februar og til 10. marts 2020 kan du dele din mening om forslaget til tillægget til kommuneplanen, som skal sikre at skolen, hallen, idrætsbaner og børnehaven kan udvide.
Tillæg 60 til kommuneplanen vil ændre, hvor højt der kan bygges i området fra 8,5 meter til 15 meter for at kunne rumme moderne skole- og halfaciliteter.

Tillægget er er lavet på baggrund af den lokalplan for området, som er ved at blive lavet. Tillægget til kommuneplanen skal vedtages inden den politiske behandling af forslaget til revisionen af kommuneplanen. Derfor kommer tillægget til høring nu, imens lokalplanen stadig er ved at blive lavet.

Der skal ikke laves en miljøvurdering af planerne. Støj fra boldbaner skal undersøges, og i lokalplanen bliver der lavet bestemmelser, så støjkrav og -niveauer overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 06.01.2020, punkt 7, Klima- og Miljøudvalget, 08.01.2020, punkt 8, byrådet, 27.01.2020, punkt 6)


Del din mening om udvidelse af Erhvervspark Funder

Byrådet har besluttet at sende forslagene til planerne for en udvidelse af erhvervsområdet ved motorvejstilkørslen i høring, så du kan dele din mening om den. Det er Sports Group Denmark og Sport 24, som ønsker at udvide med et lager- og logistikcenter med personalefaciliteter.

Området, som sportsvirksomhederne vil bygge på, er i alt ca. 13,4 ha og er i dag dyrket mark mellem Silkeborgmotorvejen og Skærskovhedevej. Forslagene til planerne vil gøre det muligt at bygget ét højlager i det sydøstlige hjørne af området på 20 m. De resterende bygninger må blive op til 13 m.

Der er lavet en støjundersøgelse ud fra et fuldt udbygget lager- og logistikcenter. Undersøgelsen viser, at støjgrænserne overholdes i forhold til boliger i det åbne land. Hvis støjen bliver højere end støjgrænserne mod syd, så skal der laves støjskærme. Området er ikke planlagt i kommuneplanen. Derfor skal der laves et tillæg til kommuneplanen. Plan- og Vejudvalget og byrådet har også besluttet, at der skal laves mere præcise bestemmelser om beplantning af friarealer. Der skal ikke laves en miljøvurdering af planerne.
(Plan- og Vejudvalget, 06.01.2020, punkt 9, Klima- og Miljøudvalget, 07.01.2020, punkt 7, byrådet, 27.01.2020, punkt 3)