Politiske beslutninger 2021

Nedenfor kan du få et overblik over de politiske beslutninger, som er truffet vedrørende Funder-Lysbro lokalområde i 2021.

December 2021

Dagplejerne i Funder har nu legestue i Livsgnisten

Dagplejerne i Funder havde tidligere legestuelokaler i børnehusene i Funder, men på grund af mangel på dagtilbudspladser til 0-2-årige blev legestuerne lavet om til dagtilbudspladser.

I Funder har dagplejerne nu fået legestue i Daghjemmet Livsgnisten på Funder Plejecenter, som er et daghjemstilbud for demente borgere, som bor i egen bolig.

Der er sat penge af til husleje, indkøbt af inventar og rengøring til de nye legestuelokaler. De nye legestuelokaler er fundet i dialog med dagplejerne, dagplejens ledelse, forældrebestyrelsen i dagplejen, daginstitutioner og lokale aktører. Børne- og Ungeudvalget er orienteret om sagen
(Børne- og Ungeudvalget, 06.01.2021, punkt 5)

Funder Allé bliver offentlig vej

Funder Allé er anlagt som stamvej til boligvejene Funder Trindkær og Funder Trindager. Funder Allé skal også benyttes som adgangsvej til en ny børnehave.

Der vil derfor være en forholdsvis stor trafikal belastning af vejen. Fremtidig drift og vedligeholdelse af vejen varetages af Silkeborg Kommune.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget.
(Plan- og Vejudvalget, 06.12.2021, punkt 29, byrådet, 20.12.2021, punkt 18)

November 2021

Der skal laves en plan for 34 huse ved Funder Kirkevej

Det beslutter byrådet. Det er ejerne af Funder Kirkevej 8, som i samarbejde med Levehuse ønsker at bygge 34 fritliggende huse på grunde af 400-700 m2.

Der bliver sat gang i en forhøring på tre uger, hvor man kan komme med input til planerne.

Der er udfordringer med institutionspladser i Funder, og derfor har planer om boliger i Funder lav prioritet.

Den her bliver prioriteret, fordi Funder Kirkevej 8 bliver gennemskåret af Funder Allé, som bliver forlænget, og at Funder Kirkevej bliver til cykelsti.

Derfor er det svært at lave en hensigtsmæssig vejadgang til ejendommen. Planen for Funder Kirkevej 8 er taget med i befolkningsprognosen – dog med 29 boliger, hvor der nu planlægges med 34 boliger.

Ændringen vurderes ikke at ændre væsentligt på situationen omkring institutionspladser i Funder.
(Plan- og Vejudvalget, 01.11.2011, punkt 7, byrådet, 29.11.2021, punkt ?)

Ny daginstitution på vej ved Sejlgård i Funder

Nu går arbejdet i gang med at lave en plan for en daginstitution i Funder mellem Skjærskovhedevej og op til husene på Fårdalsvænget, hvor der i dag er landbrugsjord.

Daginstitutionen får plads til 120 børn og til 20 dageplejebørn i en legestue. I alt bygges der omkring 1.400 m2. Det er forventningen, at daginstitutionen er klar til at flytte ind i udgangen af 2023.

Damgårdsvej bliver forlænget og skal benyttes som adgangsvej. I den forbindelse skal krydset ved Damgårdsvej og Grøndalsgårdvej ombygges til et T-kryds. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet sættes i gang med at lave planen.
(Plan- og Vejudvalget, 01.11.2011, punkt 8)

Tre ønsker til de fysiske rammer på Lysbro Uddannelsescenter

Siden november 2020 har der været en proces i forhold til at belyse behov og ønsker til de fysiske rammer på Lysbro Uddannelsescenter.

Nu har bestyrelsen for Lysbro Uddannelsescenter peget på tre forhold omkring de fysiske rammer, som de prioriterer. Det er at få fysiske rammer, der er egnede til STU-elever med multiple handicaps, at få fysiske rammer, der understøtter studieretninger på STU og at få udearealer, der øger brugen af værkstederne på KUNST.

Nogle forhold kan klares for de løbende midler til drift og vedligehold eksempelvis automatiske døråbnere, mens andre større tiltag som eksempelvis nye studieretninger kræver en analyse af den forventede tilgang af elever de kommende og deres behov.

De større tiltag vil kunne indgå som anlægsønsker i budgetprocessen frem mod 2023. Socialudvalget er orienteret om sagen.
(Socialudvalget 02.11.2021, punkt 5)

Oktober 2021

Nye vuggestuepladser på vej

Der er med kort varsel behov for at få etableret flere vuggestuepladser i Funder, fordi efterspørgslen overstiger kapaciteten på trods af de ekstra pladser, som byrådet i juni vedtog at etablere.

Derfor skal der skabes 14 nye vuggestuepladser i Funder. Det er lokalet i Funder Børnehus, som Dagplejen bruger til legestue, der inddrages til vuggestue.

Det sker, når der er fundet et andet lokale, som Dagplejen kan bruge. Byrådet beslutter at give 0,8 mio. kr. til etableringen af de 14 vuggestuepladser.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.10.2021, punkt 8, byrådet, 25.10.2021, punkt 4)

September 2021

Nyt børnehus på Funder Allé står klar til børn til august

Hvis alt går efter planen, så kan det nye børnehus tage imod børn i august 2022. Børnehuset vil få plads til 120 børn plus en legestue til dagplejere.

Børnehuset vil blive på ca. 1.400 m2 med syv grupperum. Tre rum til 22 børnehavebørn, to rum til 14 vuggestuebørn, et rum til legestue for dagplejere og et rum, som både kan bruges til 14 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn. Børnehuset bliver et modulbyggeri, fordi det så hurtigere kan blive opført og afhjælpe pladsudfordringerne i området.

Byrådet godkender, at der bruges 30,9 mio. kr. på at bygge børnehuset.
(Børne- og Ungeudvalget, 06.09.2021, punkt 7, byrådet, 27.09.2021, punkt 4)

Projekteringen af nyt børnehus nummer 2 i Funder sættes i gang

Udover udvidelsen af Lærkehuset og et nyt børnehus på Funder Allé skal der bygges endnu et børnehus i Funder. Det skal også være med plads til 120 børn og en legestue til dagplejere, og så skal det også opføres hurtigst muligt.

Derfor bliver børnehuset en gentagelse af et tidligere projekt. Byrådet godkender, at der bruges 1 mio. kr. til projekteringen af endnu et nyt børnehus i Funder.
(Børne- og Ungeudvalget, 06.09.2021, punkt 8, byrådet, 27.09.2021, punkt 7)

Der er givet penge til at forberede anlæggelsen af en del af Højmarkslinjen

Silkeborg Kommune mangler erhvervsarealer, og derfor beslutter byrådet, at der skal bruges 5,5 mio. kr. på at købe arealer og opmåle og projektere en del af Vestre Højmarksvej fra rundkørslen ved tilslutningen til motorvejen og mod nordøst.

Vestre Højmarksvej er en del af Højmarkslinjen, som er en ringvejsforbindelse rundt om den nordlige del af Silkeborg, som slutter ved Eidervej.

Silkeborg Kommune arbejder for at forlænge Vestre Højmarksvej fra Eidervej til rundkørslen ved motorvejstilslutningen. For at skaffe erhvervsarealer og realisere erhvervsområdet ved rundkørslen er vejen nødvendig.

4,5 ud af de 5,5 mio. kr. kommer fra erhvervsbyggemodningen nord for F.L. Smidts Vej, som blev billigere at lave.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2021, punkt 6, byrådet, 27.09.2021, punkt 22)

Nej til at rive Perronteatret ned

Ejeren af den gamle station i Lysbro kan ikke få dispensation til at rive bygningen ned. Begrundelsen for at søge om dispensation er, at bygningen er slidt ned efter at være brugt til teater i mange år.

Men huset har en høj bevaringsværdig, mest på grund af dets kulturhistoriske værdi. Blandet fordi det er en gammel stationsbygning, der kan ses fra vejen.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2021, punkt 15)

Supercykelsti til Funder trækker ud

Der er flere bump i vejen for den kommende supercykelsti fra Trafikterminalen til Funder over Lysbro. Stien løber langs jernbanen, og derfor skal Banestyrelsen tillade det. Erfaringerne viser, at det godt kan tage mindst et år.

Teknik- og Miljøafdelingen har sendt et skitseprojekt, men Banestyrelsen kunne ikke godkende det i helhed, og det er nu ved at blive passet til. En stor del af stien kommer til at løbe gennem et område med fredskov.

Skal nogle af træerne fældes, kræver det en tilladelse fra Naturstyrelsen. Det kan også tage op mod et år. Derfor forventes anlægsarbejdet tidligst at begynde i 2023.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2021, punkt 10)

Nej til læhegn nær gravhøj ved Ellingvej

En ansøger vil gerne have en dispensation til et læhegn indenfor den beskyttelsesafstand, der er til en gravhøj nær Ellingvej 9. Læhegnet skulle bestå af både frugttræer og læhegn og være en del af et nyt dyrkningssystem. Læhegnet skulle sikre et robust klima og levere nye afgrøder. Læhegnet ville betyde, at de yderste ca. 900 m2 af fortidsmindebeskyttelseslinjen indgår i plantningsarealet.

Silkeborg Kommune vurderer, at det blandt andet vil påvirke både indsyn- og udsyn til højen. Desuden indgår gravhøjen i et system af tre høje, og en dispensation vil kunne medføre præcedens.

Klima- og Miljøudvalget beslutter at give afslag på ansøgningen om dispensation.
(Klima- og Miljøudvalget, 08.09.2021, punkt 10)

Udendørs områder skal gøres røgfrie

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet, at udendørs områder ved idrætsanlæg, fx boldbaner og haller, skal gøres røgfrie. Der skal dog laves rygezoner. Planen er også at gøre legepladser og andre udendørsområder, hvor særligt børn mødes, røgfri. De røgfrie områder forventes at træde i kraft 1. juli 2022.

Formålet med at indføre udendørs røgfrie miljøer er at sikre børn og unge gode og sunde rammer uden røg, støtte røgfrie miljøer for at undgå passiv røg og for at bidrage til, at færre begynder at ryge. Røgfrie udearealer kan også betyde færre udgifter til oprydning af cigaretskod.

Nu skal Idrætsrådet og andre relevante aktører høres i sagen og komme med input inden udvalgsmødet i oktober.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.09.2021, punkt 10)

August 2021

Pengene er givet til forlængelse af Funder Allé

Funder Allé skal forlænges fra rundkørslen mod nord, hvor den skal være adgangsvejen til den kommende daginstitution til 120 børn.

Plan- og Vejudvalget og byrådet godkender, at Silkeborg Kommune bidrager med 3,2 mio. kr. til vejen. Vejen anlægges af en privat udvikler, der ønsker at byggemodne til boliger på østsiden af Funder Allé.

Rundkørslen ved Funder Bygade bliver tilpasset, så den passer til de nye enkeltrettede cykelstier på Funder Allé. Den nye forlængelse af Funder Allé betyder også, at en del af Nørhedevej nedlægges.
(Plan- og Vejudvalget, 09.08.2021, punkt 5, byrådet, 30.08.2021, punkt 5)

Juni 2021

Der skal kigges på ændringer i udstykningen ved Sejlgården

Plan- og Vejudvalget beslutter, at udstykningen og rammerne omkring Sejlgården skal være en del af arbejdet med et samletillæg til kommuneplanen.

Samletillægget er en opsamling af rettelser til kommuneplanen, som blev vedtaget i december 2020. Det er tre partier i byrådet, som har bedt byrådet om at behandle et forslag til ændring af kommuneplanen omkring udstykningen ved Sejlgård.

De ønsker, at der skal bygges i større afstand til Funder Skov, og at der reserveres areal til en daginstitution i området. Byrådet sendte sagen videre til Plan- og Vejudvalget, som altså nu beslutter, at der skal arbejdes videre med forslagene i et samletillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.06.2021, punkt 18)

Museum Jorn på hjul ruller ud med formidlingsvogn til Lysbro Uddannelsescenter

Med projektet ”Museum Jorn på hjul” ruller museet ud til skoler og boligområder otte steder i Silkeborg i maj og juni. Et af stederne er Lysbro Uddannelsescenter. Med en formidlingsvogn kører kunstformidlere fra museet ud og formidle kunst med udgangspunkt i udstillingen MIRÓ & JORN – museets særudstilling i forbindelse med fejringen af 175 året for Silkeborg by.

Museum Jorn har søgt får 40.000 kr. i tilskud fra De frie kulturelle midler til projektet, og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget beslutter at sige ja til ansøgningen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 08.06.2021, punkt 5)

Plan vedtaget: Nu kan der bygges daginstitution i det nordlige Funder

Plan- og Vejudvalget vedtager lokalplanen, der gør det muligt at bygge en ny daginstitution i den nordlige del af Funder mellem Nørhedevej, Funder Kirkevej og Funder Skolevej. Udover daginstitutionen bliver der et areal til rekreative offentlige formål.

Planen har været i fire ugers høring, og i den periode er der kommet fire høringssvar. Det har givet anledning til at lave én ændring i planen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.06.2021, punkt 23)

Ny vejnavn i Funder på plads

Sandagervej bliver vejnavnet på den vej, hvor den kommende daginstitution mellem Nørhedevej, Funder Kirkevej og Funder Skolevej skal ligge. Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

Daginstitutionen bliver opført som modulbyggeri med plads til 120 børn plus legestue, og øst for den er er der vedtaget en lokalplan for et nyt boligområde.
(Plan- og Vejudvalget, 07.06.2021, punkt 40)

Keramisk Forum får tilskud til arrangement om ler ved Hørbylunde

Foreningen Keramisk Forum har søgt om tilskud på 50.000 kr. til ”Rød Jord – et symposium om ler”, som er et seminar med workshops, foredrag og praktiske øvelser med fokus på ler. Arrangementet planlægges at blive holdt i kunstneren Erik Nyholms tidligere bolig og værksted og i naturen omkring i september 2021.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget beslutter at give 15.000 kr. i tilskud, hvis foreningen også får støtte fra nationale fonde på 50.000 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.06.2021, punkt 13)

Maj 2021

Se hvordan Funder Skole kommer til at se ud

Nu kan du se de første illustrationer og plantegninger af, hvordan Funder Skole kommer til at se ud, da totalrådgiverfirmaet SKALA Arkitekter A/S har lavet et dispositionsforslag i samarbejde med skolen og Silkeborg Kommune. Funder Skole skal ombygges og udbygges i to etaper.

1. etape er primært nybyggeri af en ny hovedbygning i to etager på 948 m2 med faglokaler og skoletorv og en ny bygning til indskoling på 715 m2. 2. etape er ombygning og er ikke finansieret som etape 1. Visionen er at skabe én sammenhængende skole med fleksible og udfordrende læringsmiljøer, aldersdifferencerede læringsrum, kompakthed med klog udnyttelse af arealer, flydende forbindelse mellem inde og ude og en skole med en tydelig hovedindgang.

Tidsplanen er, at byggeriet begynder i starten af 2022 og står færdig til august 2023. Børne- og Ungeudvalget har godkendt dispositionsforslaget og tidsplanen, og de beder skolechefen om at sætte gang i en proces, der kan undersøge muligheder for at løse de pladsudfordringer, som etape 1 og 2 ikke løser.
(Børne- og Ungeudvalget, 03.05.2021, punkt 2)

1. etape af udbygningen af Funder Skole bliver dyrere

I december 2020 besluttede Børne- og Ungeudvalget, at Lærkehuset, som rummer 0. årgang og SFO, skulle bruges som daginstitution fra 1. august 2021 på grund af pladsmangel. Det var planen, at Lærkehuset skulle have været renoveret i 2. etape af om- og udbygningen af Funder Skole. Det bliver nu i 1. etape i stedet, at skolen får erstattet lokalerne, og derfor bliver 1. etape af udbygningen af Funder Skole dyrere.

1. etape har en pris på 79,850 mio. kr. Byrådet godkender den forhøjede pris. (Børne- og Ungeudvalget, 03.05.2021, punkt 3, byrådet, 31.05.2021, punkt 12) Pengene er givet til at ombygge Lærkehuset til daginstitution Byrådet har godkendt, at der bruges 8,9 mio. kr. på at ombygge Funder Skoles SFO Lærkehuset til daginstitution med plads til 80 børn.

Pengene skal bruges til at renovere Lærkehuset, lave garderober og grupperum, tilpasse toiletterne og køkkenet, sætte hegn op og etableres en legeplads. Det forventes, at Lærkehuset kan tages i brug i februar 2022.
(Børne- og Ungeudvalget, 03.05.2021, punkt 14, 31.05.2021, punkt 13)

April 2021

Prognose: Elevtallet stiger med 145 %

På skolen i Funder er der 429 elever fordelt på 20 klasser. Det forventes at stige til 742 elever i skoleåret 2026/27 og til 1054 elever og 42 klasser i 2033/34.

Det er en stigning på 145,7 %. På dagtilbudsområdet stiger børnetallet også – mest for børnehavebørn. I dag er der 190 børnehavepladser, og i løbet af 2021 forventes der på et tidspunkt at mangle 24 pladser.

Hvis man medregner de kommende udvidelser af pladser, så er der børnehavepladser nok frem til 2030 bortset fra i 2025. Der er også nok dagpleje-og vuggestuepladser frem til 2025 medregnet de kommende udvidelser, hvis man ser på hele skoledistriktet for Funder-Kragelund Skole.

Det viser elevtalsprognosen og dagtilbudsprognosen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt og taget til efterretning.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 06.04.2021, punkt 4)

Børne- og Ungeudvalget har drøftet plan for udbygning af skolen i Funder

Børne- og Ungeudvalget har drøftet planen for udbygning af skolen i Funder med udgangspunkt i den nye elevtalsprognose. Et overslag over udgifterne til udbygningen af skolen viser, at der er sat penge nok at til at dække omkostningerne.

I år er der sat 8 mio. kr. af, næste år 32 mio. kr. og i 2023 15 mio. kr. til ombygning af Funder-Kragelund Skole afd. Funder. I 2024 er der sat 14 mio. kr. af til udbygning af skolen. Kapacitetsudfordringerne vokser markant i forhold til sidste års prognose.

Konkret betyder det, at skolen bliver tresporet i 2021/2022, firesporet i 2024/2025 og femsporet i 2032/2033.
(Børne- og Ungeudvalget, 12.04.2021, punkt 9)

Én får ja og to for nej til at få lokalplaner rykket frem på prioriteringslisten

René Scropp-Pedersen og Tina Bomholt, som er ejerne af et areal nord for Funder Kirkevej, og Årstiderne Arkitekter, der er ansøger på vegne af Levehuse, har fået ja til, at opstarten på en ny lokalplan for området bliver rykket frem til 2021.

Det sker, fordi det relativt begrænsede antal boliger – ca. 30 – ikke forventes at påvirke tidshorisonten væsentligt med hensyn til udbygning af dagsinstitutioner i Funder.

Sejlgård-området ejet af Sejlgaard A/S, hvor KUBEN Management er ansøger, har fået nej til at opstarten på en lokalplan for området kan rykkes frem. Det samme har Patrick Vogel og Årstiderne Arkitekter det også for opstart af en lokalplan i Funder Kirkeby.

Boligudviklerne har henvendt sig for at få ændret prioriteringen af deres ansøgninger efter, at Plan- og Vejudvalget i februar besluttede kriterier for, hvordan udarbejdelsen af nye lokalplaner skule prioriteres.
(Plan- og Vejudvalget, 12.04.2021, punkt 25)

Der skal kigges på skydetider for Funder Skyttekredses baner

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der skal laves en helhedsplan for udendørs skydebaner, som skal undersøge behovet for skydetider, om skydetiderne kan effektiviseres, om skydetiderne skal udvides og undersøge nye steder til skydebaner.

I Silkeborg Kommune er der 11 udendørs skydebaner. Én af dem er Funder Skyttekredses, som ligger på Moselundvej 17. Funder Skyttekreds er i gang med at søge om ny godkendelse og Funder Jagtforening er i gang med at søge om en ny flugtskydebane.

Helhedsplanen ventes præsenteret for Klima- og Miljøudvalget til december.
(Klima- og Miljøudvalget, 07.04.2021, punkt 8)

Silkeborg Kommune søger tilskud til at forbinde banestier med Silkeborg Trafikterminal som supercykelstier

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune skal søge om 50 % tilskud til at føre banestierne ind til Silkeborg Trafikterminal som supercykelstier. Det skal ske ved at forlænge Kjellerupbanesti over Herningvej via Lysemosevænget til en ny 3 meter bred cykelsti langs den nordlige side af jernbanen ind til trafikterminalen.

Kjellerupbanesti og Bryrupbanesti skal så bindes sammen via et rampeanlæg til broen ved Søndre Ringvej og derfra fortsætte som en fælles dobbeltrettet cykelsti ind til trafikterminalen. Projektet er anslået til at koste 14 mio.kr., så Silkeborg Kommune søger 7 mio. kr. i tilskud fra puljen til kommunale cykelprojekter.
(Plan- og Vejudvalget, 12.04.2021, punkt 3)

Marts 2021

Færre busafgange til Funder Kirkeby

Midttrafik og Silkeborg Kommune har analyseret den kollektive trafik i Silkeborg Kommune. Det har resulteret i flere ændringer til Trafikplanen i 2021.

Plan- og Vejudvalget har blandt andet besluttet, at der skal være en minimumsbetjening afhængig af byernes størrelse, og at busser, der kører med under to kunder i gennemsnit på skoledage og ture med under fem kunder på øvrige dage nedlægges eller bliver lavet om til flexbusture.

Bybuslinje 5 betjener Lysbro, Funder og Funder Kirkeby i ½-timedrift. Indbyggertallet i Funder Kirkeby er 593, og der er ingen eller kun få kunder med på en del af turene. Derfor ændres buskørslen, så bybussen kun betjener Funder Kirkeby i timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i weekender.

Bybussen skal fortsat betjene Lysbro og Funder som hidtil. Ændringerne sker i sommeren 2021.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 16)

166 nye boliger i Funder-Lysbro i 2020 –1.453 de næste 13 år

Det viser Boligprogram 2021-2033. Boligprogrammet viser også, at der de næste år forventes at komme 85 nye boliger i 2021, 149 i 2022, 110 i 2023 og 169 i 2024.Det er primært en blanding af parcelhuse og rækkehuse.

På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I 2021 bor der 4.972 i Funder-Lysbro. Det forventes at stige frem til 2034 til 8.577. Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)

To kunstnergrupper med base i Funder får tilskud

Teaterforeningen Hakkehuset, som holder til på Lysbrohøjen 15, har fået tilskud på 70.000 kr. til forestillingen ’Når Vandene Mødes’. Forestillingen er en del af mini-regatta i august 2021 i samarbejde med Hjejleselskabet og Den Kreative Skole.

Institut Funder Bakke på Æbeløvej har fået 52.000 kr. i tilskud til deres samlede program for 2021 med udstillinger, festival og talks i Silkeborg i 2021. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har godkendt at de to kunstnergrupper får tilskud.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.03.2021, punkt 13 og 14)

Februar 2021

Del din mening om planen for nyt børnehus i det nordlige Funder

Byrådet har besluttet at sende forslaget til lokalplanen for et nyt børnehus på ca. 1.300 m2 med mulighed for at udvidelse i fire ugers høring, så du kan dele din mening om det.

Planen er at bygge et børnehus i det nordlige Funder og vest for den kommende Funder Allé. Ifølge planen skal der syd for børnehuset være et område på ca. 11.000 m2 til rekreativt, offentlige område med mulighed for stier, regnvandsbassiner og beplantninger. Planen indeholder plads til et vejareal i forbindelse med Funder Allé med mulighed for at etablere gang- og cykelsti, rabatter og allétræer.
(Plan- og Vejudvalget, 01.02.202, punkt 20, byrådet, 22.02.2021, punkt 8)

Funder og Kragelund skal ses som to pasningsområder i forhold til prognoser

I stedet for at lave prognoser for børnepasning samlet for hele skoledistriktet Funder-Kragelund, skal det fremover ses som to pasningsområder. Det har Børne- og Ungeudvalget besluttet. Det skal sikre større sikkerhed i prognoserne for børnepasning.

Funder-Kragelund er et relativt stort skoledistrikt og omfatter flere mindre byer, hvor der er relativt store afstande mellem pasningstilbuddene, og hvor pasningen i lavere grad går på tværs af området, da der er en større tilknytning til det lokale område. Fordelen ved at kigge på pasningsbehovet opdelt på de to områder er, at der er lavere risiko for at under- eller overestimere behovet for pasning.
(Børne- og Ungeudvalget, 01.02.2021, punkt 12)

Busstop ved Funderholmevej i Lysbro

Midttrafik har indført en ny rute – 124 - mellem Herning, Aarhus og Silkeborg. Ruten afløser 952X Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus. Den nye rute får flere stoppesteder blandt andet på Funderholmevej.

Der bliver halvtimesdrift om morgenen, en afgang i timen i resten af dagtimerne og to timers drift aften og weekend. Plan- og Vejudvalget er blevet orienteret om sagen.
(Plan- og Vejudvalget, 01.02.2021, punkt 6)

Funder-Lysbro Lokalråd får tilskud til drone

Funder-Lysbro har fået et tilskud på 7.990 kr. til køb af en af drone, hvis lokalrådet stiller sig til rådighed for et samarbejde med de andre lokalråd om brug af dronen.Det har Nærdemokratiudvalget besluttet.

Lokalrådet vil bruge dronen til at tage billeder af projekter og dokumentere udviklingen. Billederne vil blive lagt på lokalrådets hjemmeside og facebookside.
(Nærdemokratiudvalget, 23.02.2021, punkt 3)

Januar 2021

Lærkehuset og to nye børnehuse skal løse pasningsudfordringerne

Byrådet er blevet præsenteret for den plan, som Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen lave for udvidelse og nybyggeri af daginstitutionspladser i Funder.

Planen er, at Funder Børnehus skal udvides med en etape 2. Det giver 63 pladser, som forventes at være klar i efteråret 2021. SFO’en Lærkehuset skal omdannes til børnehus. Det giver 80 pladser, som forventes at stå færdigt ved årsskiftet 2021/2022. Så så skal der bygges to nye børnehuse med hver 100 pladser.

Planlægningen af den ene er i gang. Børnehuset skal bygges som et modulbyggeri, så det er hurtigere at få opført. Det skal ligge mellem Nørhedevej, Funder Kirkevej og Funder Skolevej og forventes at kunne tages i brug i midten af 2022.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 11 og 14, byrådet, 25.01.2020, punkt 14)

Forældre er tilfredse med Funder-Kragelund Skole

Danmarks Statistik har fra marts til juni 2020 lavet en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO’er i Danmark. På en skala fra 0 til 5 har forældrene en samlet tilfredshed med Funder-Kragelund Skole på 4,01. Den samlede tilfredshed med skolerne i Silkeborg Kommune er på 4,04.

Landsgennemsnittet er på 3,97. For Funder SFO er den samlede tilfredshed på 4,11, og for Kragelund SFO er den 3,17. Gennemsnittet for kommunen er 4,03 og for landet er det 4,01. Børne- og Ungeudvalget har taget undersøgelsen til efterretning.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 7)

Tidsplan for skolebyggerier skal være klar slut februar

Der er pres på kapaciteten i folkeskolerne især i Funder, Balle, Buskelund, Gødvad/Eriksborg/Grauballe, Resenbro og Sejs-Svejbæk. Derfor har Børne- og Ungeudvalget bedst Silkeborg Kommunes administration om at lave en plan, der kvartalsvis viser, skolemoderniseringer, -udvidelser og nybyggeri.

Planen skal blandt andet vise, hvor der evt. mangler penge, hvornår det forventes byggerier bliver sat i gang og hvornår de kan tages i brug. Planen skal laves inden udgangen af februar 2021. Der er sat penge af til at øge tempoet for skoleudvidelser og -byggerier.
(Børne- og Ungeudvalget, 04.01.2021, punkt 2)